Search results

  1. B

    Polycom [Lab 1.4] Create Conference profile on MCU Polycom RMX

    Chào bạn, cho hỏi Conference Mode: chọn CP (Continuous Presence) chọn mục này ý nghĩa là gì, còn mấy mục khác chọn được không như: cp and svc, svc only nhờ bạn chỉ giúp.
Top