Splunk Config load Balancing Citrix for logs on Splunk Cluster - Part 1

vantna

Moderator
Sử dụng tính năng Load Balancing Citrix đẩy log về Splunk Cluster
Phần 1: Deploy Citrix trên vCenter.
1.Deploy Citrix trên vCenter
Chọn Cluster, host cần deploy Citrix trên vCenter, right click, chọn ACTION , chọn Deploy OVF Template…

image001.jpg
Tại bước Select an OVF template, chọn Local file, sau đó click vào Chọn tập tin…:
image002.jpg
Chọn các file source cài của citrix:
image004.jpg
Tại bước Seclect a name and folder, đặt tên cho Citrix, sau đó ấn Next:
image006.jpgTại bước Select a compute resource, chọn Cluster và host để deploy citrix, sau đó ấn Next:
image008.jpgTại bước Review details, xem lại thông tin resource , sau đó ấn Next:

image010.jpgTại bước Select storage, chọn VM Storage Policy và vsanDatastore, sau đó ấn Next:
image012.jpg
Tại bước Select networks, chọn tên card mạng cần cấu hình IP MGMT cho Citrix, sau đó ấn Next:

image014.jpg
Ấn FINISH để hoàn thành:
image017.jpg
Sau đó, Power On VM Citrix vừa deploy:
image018.jpg
\


Chọn Lauch Web Console để đến giao diện CLI cấu hình Citrix:
image020.jpgSau đó chọn Web Console, chọn OK để đi đến giao diện CLI:
image022.jpg
Giao diện boot Citrix khi mới Power On như sau:

image023.jpg
Giao diện Citrix sau khi boot thành công:

image025.jpg
Tiến hành ping –t kiểm tra IP đã sizing chuẩn bị đặt cho MGMT Citrix:

image027.jpgĐặt IP management cho Citrix theo các bước sau, nhập thông tin như ảnh dưới, khi nhập xong , ấn Enter để đi tiếp đến cấu hình tiếp theo. Khi xong bước 4 Save and Quit, lúc này Citrix sẽ tiến hành Reboot để nhận cấu hình:
image028.jpgSau khi chọn các opiton như trên, citrix sẽ nhận cấu hình, lúc này sẽ ping được ip 10.x.107.80 đã đặt cho Citrix:

image030.jpgSau khi reboot, tiến hành đăng nhập lại citrix:
image032.jpg
Đăng nhập Citrix thành công sau khi reboot:
image034.jpgSau khi Citrix reboot thành công, truy cập Citrix bằng trình duyệt, nhập IP MGMT đã đặt cho Citrix:

image036.jpgĐăng nhập với user pass:
image038.jpg

Như vậy, đã deploy thành công Citrix trên vCenter, trong các phần tiếp theo, sẽ cấu hình Network, LB trên Citrix !
 

Attachments

Top