VMware [P2] VMware vSPhere 7.0: Chuẩn bị môi trường cài đặt vCenter

blackdrag0n

Moderator
[P2] VMware vSPhere 7.0: Chuẩn bị môi trường cài đặt vCenter
Chuẩn bị:
- DNS Server
- NTP Server
Ở đây mình thiết lập DNS Server và NTP Server trên Windows Server 2019 ( Có thể sử dụng linux Server để làm)
Trên Windows Server vào Manage -> Add Roles and Features, sau đó chọn DNS Server để cài đặt ( NTP được tích hợp sẵn trên Windows Server nên không cần cài). Nhấn Next và Next để cài đặt DNS Server
1610199591036.png

Sau khi cài đặt xong DNS Server, trong Server Manager sẽ xuất hiện option DNS, chọn như hình để thiết lập DNS Server.
1610199600263.png

Trong mục Forward Zones tạo Zone securityzone.vn.
1610199611198.png

Chuột phải vào securityzone.vn để tạo host mới. Ở đây mình sẽ thêm 5 hosts mới tương ứng với 5 hosts ESXI.
1610199619699.png

Nhập thông tin hosts và tên của hosts đó, làm tương tự với 4 hosts còn lại.
1610199629917.png

Tạo thêm thông tin của vCenter. Lưu ý 10.120.120.10 sẽ là địa chỉ dùng để cài đặt vCenter
1610199644396.png

Mở cmd lên kiểm tra thử kết quả
1610199659784.png

Thiết lập NTP Server:

Mặc định NTP sẽ được kích hoạt sẵn trên Windows Server 2019. Cần chuẩn bị trước list NTP Server

Có thể lấy đường dẫn trên: https://www.pool.ntp.org/zone/vn
Ở đây mình sẽ dùng 3 link sau:

  • 1.vn.pool.ntp.org
  • 3.asia.pool.ntp.org
  • 0.asia.pool.ntp.org
Sử dụng lệnh sau để thiết lập list NTP

Bash:
w32tm /config /manualpeerlist:"1.vn.pool.ntp.org 3.asia.pool.ntp.org 0.asia.pool.ntp.org" /syncfromflags:manual /update
Cấu hình Sync NTP:
Bash:
w32tm /resync /rediscover
Kiểm tra lại cấu hình NTP bằng lệnh:
Bash:
w32tm /query /source
Như vậy chúng ta đã hoàn thành việc chuẩn bị môi trường để cài đặt vCenter.
 

Attachments

Top