Search results

  1. D

    CCNA [Lab 8] cấu hình giao thức định tuyến EIGRP

    <=> [(10^7 : 10^5) + (x+100+5000)/10] x 256 >= 2297856 cái chổ hiệu chỉnh delay mấy con số 100 5000 10^5 là lấy ở đâu vậy admin,hoặc xem mấy số đó chổ nào admin nhỉ ?
Top