Search results

  1. H

    VPN trên Juniper SRX300

    Dear all, Hiện tại mình có mô hình mạng như thế này: Router (192.168.0.1/24) --> JNP SRX300 (192.168.200.100/24) --> SW Core 172.16.30.2 (có chia Vlan cho Offices). Hiện tại mình cần tạo kết nối VPN cho user ở ngoài connect đc hệ thống và ở nhà connect được con SRX300 qua IP WAN nhưng ko biết...
Top