Bug Cannot create Availability Group or Listener on SQL Always On Availability Group

vohongnhuy

Moderator
Khi tạo SQL Always On Available Group, bạn có thể gặp phải 2 lỗi liên quan đến Permission là:

 • Cannot create Availability Group (AG)

 • Cannot create Availability Group Listener (AGL)
Để khắc phục 2 lỗi này, cần đảm bảo một số yêu cầu sau trong hệ thống:

 • IP cấp phát cho Cluster và Listener chưa được sử dụng và chưa tạo record trên DNS Server (có thể sử dụng Ping để kiểm tra).

 • Trên AD, cần kiểm tra Cluster Computer đã được tạo. Giả sử Cluster là SQLDBCLUSTER.
 SQL AOL (1)

 • Tạo mới / thay đổi Permission cho Cluster.

  • Giả sử khi tạo AGL, Listener được đặt tên là AG-Listener

  • Tạo một Computer với tên trùng với tên của Listener (AG-Listener)
 SQL AOL (2)


 • Click phải vào Computer vừa tạo, chọn tab Security, tại đây chọn Add. Nhấn Object Types, tick chọn Computers. Nhập tên của cluser (SQLDBCLUSTER), nhấn Check Names, nhấn OK.
 SQL AOL (3)

 • Sau đó, ta chọn Allow FULL CONTROL. Appy -> OK.
 SQL AOL (4)

HẾT!!!
 
Top