root

Well-Known Member

Cấu hình định tuyến RIPv2 cho Router Cisco

Ở phần lý thuyết "tìm hiểu giao thức định tuyến RIP" chúng ta đã tìm hiểu về các khái niệm và cách thức hoạt động của giao thức RIP.
Phần này chúng ta sẽ làm bài Lab về định tuyến RIPv2 để kiểm tra lại các khai niệm lý thuyết về giao thức RIP mà chúng ta đã đọc trong phần lý thuyết.
I. Mô hình :

- Với mô hình này packet từ pc A -> pc B sẽ đi qua 2 đường là qua R2 hoặc qua R3
- Chúng ta sẽ triển khai định tuyến Rip trên sơ đồ này.
- Vì Rip lựa chọn đường đi dựa trên chỉ số Metric= hop-count. Nên trong mô hình này packet sẽ đi cả 2 đường.
- Để kiểm tra tính dự phòng của sơ đồ ta tắt R2 xem packet có tự động chuyển đường đi qua R3 không

cau hinh dinh tuyen RIP tren Router Cisco (1)

II. Chuẩn bị :
- Cáp đấu nối theo sơ đồ
- Đặt IP và tên cho các thiết bị

Trên R1

Code:
R1(config)#interface f0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.13.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit

R1(config)#interface f0/1
R1(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit

R1(config)#interface s0/0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.12.1 255.255.255.252
R1(config-if)#no shutdown

Trên R2

Code:
R2(config)#interface s0/0/0
R2(config-if)#ip address 192.168.12.2 255.255.255.252
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit

R2(config)#interface f0/0
R2(config-if)#ip address 192.168.24.1 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit

- Trên R3

Code:
R3(config)#interface f0/0
R3(config-if)#ip address 192.168.13.2 255.255.255.0
R3(config-if)#no shutdown

R3(config)#interface s0/0/0
R3(config-if)#ip address 192.168.34.1 255.255.255.252
R3(config-if)#no shutdown

Trên R4

Code:
R4(config)#interface f0/0
R4(config-if)#ip address 192.168.24.2 255.255.255.0
R4(config-if)#no shutdown
R4(config-if)#exit

R4(config)#interface f0/1
R4(config-if)#ip address 192.168.4.254 255.255.255.0
R4(config-if)#no shutdown
R4(config-if)#exit

R4(config)#interface s0/0/0
R4(config-if)#ip address 192.168.34.2 255.255.255.252
R4(config-if)#no shutdown

Trên Pc A

IP Address......................: 192.168.1.1
Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
Default Gateway.................: 192.168.1.254

Trên Pc B
IP Address......................: 192.168.4.1
Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
Default Gateway.................: 192.168.4.254

Sau khi triển khai xong ta có thể thấy các thiết bị có định tuyến connected đã thông với nhau

cau hinh dinh tuyen RIP tren Router Cisco (2)

III. Triển khai định tuyến RIPv2 trên Router Cisco

1. Cấu hình Ripv2 trên Router R1

- Cấu hình định tuyến RIPv2 trên Router R1


[TD]R1(config)#router rip
R1(config-router)#version 2
R1(config-router)#network 192.168.12.0
R1(config-router)#network 192.168.13.0
R1(config-router)#no auto-summary
R1(config-router)#passive-interface f0/1
[/TD]
[TD][/td]
[TD][/td]​
[TD]
- Kiểm tra Routing Table của R1 ta phát hiện. Nó không còn Summary về thành major-network 192.168.34.0/24 mà nó summary về VLSM 192.168.34.0/30.

cau hinh dinh tuyen RIP tren Router Cisco (3)

2. Cấu hình Ripv2 trên Router cisco R2

- Lệnh cấu hình định tuyến Ripv2 trên Router Cisco R2

R2(config)#router rip
R2(config-router)#version 2
R2(config-router)#network 192.168.12.0
R2(config-router)#network 192.168.24.0
R2(config-router)#no auto-summary
- Tương tự ta kiểm tra Routing Table của R2


cau hinh dinh tuyen RIP tren Router Cisco (4)

3. Cấu hình Ripv2 cho Router R3

- Các lệnh cấu hình định tuyến Ripv2 cho Router Cisco R3

R3(config)#router rip
R3(config-router)#version 2
R3(config-router)#network 192.168.13.0
R3(config-router)#network 192.168.34.0
R3(config-router)#no auto-summary
- Tương tự ta kiểm tra Routing Table của R3

cau hinh dinh tuyen RIP tren Router Cisco (5)

4. Cấu hình Ripv2 cho Router Cisco R4

-
các lệnh cấu hình Ripv2 trên Router Cisco R4

R4(config)#router rip
R4(config-router)#version 2
R4(config-router)#network 192.168.4.0
R4(config-router)#network 192.168.24.0
R4(config-router)#network 192.168.34.0
R4(config-router)#no auto-summary
R4(config-router)#passive-interface f0/1
- Tương tự ta kiểm tra Routing Table của R4

cau hinh dinh tuyen RIP tren Router Cisco (6)


5. kiểm tra kết quả :
- có thể thấy mỗi lần packet đi mỗi đường khác nhau vì chỉ sô Metric của 2 đường là = nhau


cau hinh dinh tuyen RIP tren Router Cisco (7)


6. kiểm tra tính dự phòng
- Shutdown 1 interface trên R2 or cho R2 chết. Ở đây mình shutdown S0/0/0 của R2

cau hinh dinh tuyen RIP tren Router Cisco (8)


- kiếm tra xem pcA còn ping được pc B không. Thì thấy gói tin nó không còn đi qua R2 nữa vì đường R2 đã bị đứt

cau hinh dinh tuyen RIP tren Router Cisco (9)

- Các viết Lab tham khảo thêm
  1. [Lab 5] Cấu hình Static Route trên Cisco
  2. [Lab 6.1] Config RIPv2 and DHCP relay agent
  3. [Lab 7] Cấu hình định tuyến OSPF cho Router Cisco
  4. [Lab 8] cấu hình giao thức định tuyến EIGRP
- Các bài lý thuyết tham khảo:
  1. [Bài 11] Tìm hiểu các giao thức định truyến mạng
  2. [Bài 13] Tìm hiểu về giao thức định tuyến RIP
  3. [Bài 14] Tìm hiểu giao thức định tuyến OSPF
  4. [Bài 15] Tìm hiểu giao thức định tuyến EIGRP
Tổng hợp các bài viết lý thuyết và LAB chương trình CCNA của CISCO.
[/TD]
 
Last edited:
Top