Bug [MongoDB] Failed error connecting to db server no reachable servers

l3g0n

Super Moderator
Đây là một trong những lỗi gặp phải khi sử dụng MongoDB: "Failed: error connecting to db server: no reachable servers"
Với lỗi này, hệ thống thông báo là không thể connect tới db server mongoDB.
Ở case này mình bị lỗi này khi sử dụng mongo-tools để backup hoặc restore dữ liệu vào mongoDB

1683273181034.png


Mặc dù trên cùng một máy chủ nhưng sử dụng tool mongo thì được còn sử dụng tool mongodump thì báo là không thể connect đến máy chủ mongoDB
1683273309054.png


-> Kiểm tra version của mongodb, mongo client, mongo tools:
1683273455760.png

version mongo tools: built-without-version-string => hỗ trợ version mongodb server 3.4.4 trở xuống

1683273602941.png

version mongodb shell (mongo client): v3.6.8
version mongodb server: 6.0.5


Với version mongodb server 6.0.5 => update version mongo-tools phiên bản mới nhất (100.7.0) download tại link
1683274879207.png


Dùng lệnh để cài đặt gói deb mongo-tools:
Code:
dpkg -i mongodb-database-tools-ubuntu2004-x86_64-100.7.0.deb
1683275278070.png


-> sử dụng lệnh sau để backup mongodb:
Code:
mongodump --host 10.120.201.67 --port 27017 -o /tmp/bk
1683275757499.png


-> Như vậy. Nếu gặp trường hợp với lỗi MongoDB: Failed error connecting to db server no reachable servers
Trước tiên nên kiểm tra version của mongo-tools xem có hỗ trợ mongodb server không. nếu không hỗ trợ thì có thể update version mongo-tools phiên bảng mới nhất (Link download Mongo-tools)

Tham khảo video:
 

Attachments

Last edited:
Top