AMF Labs

gani

Moderator

AMF labsMô hình AMF để thực hiện

Master AMF X510L
Địa chỉ IP: 10.1.1.1
manager / friend

Nút AMF 1 x230
Địa chỉ IP: 10.1.1.2

Nút AMF 2x230
Địa chỉ IP: 10.1.1.3
Basic AMF configuration & use

Ta thực hiện cấu hình trên Master như sau:Mạng AMF tên là SVuit và chỉ định thiết bị hiện tại là Master

Sau đó ta cấu hình trên memberTa kiểm tra các nút trong mô hình bằng các câu lệnh sau:

Device GUI on Switches
Tải firmware tại https://alliedtelesis.flexnetoperations.com/
sau đó thực hiện câu lệnh copy file vào flash của thiết bị dựa trên tftp server.


Reload thiết bị và vào trang quản lí bằng IP đặt trên vlan1
Auto backup with external device

Trong lab này thực hiện backup với usb

Trên master ta thực hiện câu lệnh


Ta đã tạo bản backup thành công, kiểm tra lại trên giao diện


Thực hiện xóa cấu hình startup và reload lại thiết bị
Thiết bị khởi động 2 lần và đã backup thành công

Zero-Touch Provisioning
Mục đích của làm nào là gắn thiết bị mới mà không cần cấu hình lại

Tại master thực hiện câu lệnh sau
Port cấu hình không activeSau đó ta kiểm tra file cấu hình vừa tạo bằng câu lệnh
#show file usb://atmf/SVuit/nodes/mem8/flash/default.cfg
File này được lưu ở usb và thiết bị mới có tên là mem8
Ta sửa lại ip cho thiết bị mới bằng câu lệnh sau
#edit usb://atmf/SVuit/nodes/mem8/flash/default.cfg


Sau đó lưu lại và kết nối thiết bị mới vào port đã cấu hình chờ kết quả


Vậy là chúng ta đã thực hiện thành công
 
Last edited:
Top