Palo Alto Lab 2.2 Cấu hình Policy Based Forwarding - Firewall Paloalto

nessi

Super Moderator
Staff member

Lab 2.2 Cấu hình Policy Based Forwarding - Firewall PaloaltoI. Sơ đồ và yêu cầu


1. Sơ đồ bài lab

Lab 2.0 Cấu hình Network Firewall Paloalto

2. Yêu cầu bài lab

  • Cấm PC có ip 192.168.2.2 truy cập tới http://svuit.vn

  • PC có ip 192.168.2.3 truy cập tới http://svuit.vn bình thường

  • Sử dụng Cách 2: Policy Based Forwarding

II. Cấu hình Policies


Tiếp tục thực hiện cách 2 sau khi dung cách 1 ở bài lab 2.1 trước

Lab 2.1 Cấu hình Policy Security - Firewall Paloalto

  • Cách 2: Sử dụng Policy Based Forwarding ( Chuyển tiếp dựa trên chính sách)
Xoá cấu hình Security mình vừa thực hiện ở bài lab 2.1 trước. Polices -> Policy Based Forwarding

 config Policy Based Forwarding (1)

  • Tiếp tục commit và thử kết quả -> Thành công
 config Policy Based Forwarding (2)

 config Policy Based Forwarding (3)
 
Top