VMware [Lab 7.8] VMware vSphere Replication - Part 1

vohongnhuy

Moderator
Hướng dẫn triển khai VMware vSphere Replication trên nền tảng ảo hoá VMware vSphere

Tham khảo các bài viết về VMware vsphere Replicate trên hệ thống vsphere 7 tại đây nhé:
 1. [Module 7.8] How does VMware vSphere Replication worksworks.11762/
 2. [Lab 7.8] VMware vSphere Replication - Part 1
 3. [Lab 7.8] VMware vSphere Replication - Part 2
Mục lục
I. Tổng quan vSphere Replication
1. Giới thiệu vSphere Replication​
2. Các thành phần của vSphere Replication​
a. vSphere Replication Appliance​
b. Site Recovery Client Plug-In​
c. Local Site và Remote Site​
d. Kết nối các local site và remote site​
3. Cách vSphere Replication hoạt động​
4. Nén dữ liệu trong vSphere Replication​
5. Yêu cầu triển khai vSphere Replication​
a. Tài nguyên​
b. Giấy phép​
6. Quy mô triển khai​

II. Mô hình triển khai lab
III. Triển khai vSphere Replication
1. Bật vSphere Replication trên các máy chủ ESX​
2. Triển khai vSphere Replication 8.x trong vSphere 7.0 trên vCenter DC​
a. Tạo vSphere Replication Appliance trên vCenter​
b. Tích hợp vSphere Replication với vCenter​
3. Triển khai vSphere Replication 8.x trong vSphere 7.0 trên vCenter DR​
4. Kết nối hai site​
IV. Vận hành
1. Tạo replication trên nội bộ một site​
2. Tạo replication từ local site sang remote site​
3. Khôi phục một replication đã tạo​
Phần 2 VMware Replication

II. Mô hình triển khai lab

 rep(5)

Mô hình triển khai lab với 2 site, bao gồm:

 • Protected Site: nơi chứa các máy chủ ESX chính, vCenter chính và máy ảo chính của hệ thống, các máy ảo này cần được sao chép để dự phòng khi có sự cố.

 rep(6)

 • Recovery Site: chứa các máy chủ ESX dự phòng, vCenter dự phòng để lưu trữ các bảo sao của các máy ảo cần sao chép

 rep(7)

 • Phiên bản Replication triển khai: 8.3
 • Thông tin hệ thống lab:

SystemDomain PathFunctionIP Address
Local Site
ad01securityzone.localDomain Controller, DNS, DHCP, NTP, management10.123.100.201
vcentersecurityzone.vnvCenter Server, Production10.123.100.100
dc-vmrep01securityzone.vnvSphere Replication Appliance, Production10.123.10.110
dc-vmsrm01securityzone.vnSRM Appliance, Production10.123.10.113
esx121securityzone.localESXi Host 121, Production10.123.130.121
Remote Site
vcenter-drsecurityzone.vnvCenter Server, Production10.123.130.124
dr-vmrep01securityzone.vnvSphere Replication Appliance, Production10.123.10.111
dr-vmsrm01securityzone.vnSRM Appliance, Production10.123.10.114
esx122securityzone.localESXi Host 121, Production10.123.130.122
esx123securityzone.localESXi Host 121, Production10.123.130.123III. Triển khai vSphere Replication
1. Bật vSphere Replication trên các máy chủ ESX

Để có thể sử dụng vSphere Replication, ta cần bật tính năng này trên các máy chủ ESX bằng cách kích hoạt trên các VMkernel Adapter, lưu lượng của vSphere Replication sẽ đi qua các VMkernel đã bật để hoạt động.

Trong vCenter, chọn máy chủ cần bật vSphere Replication > Configure > Networking > VMkernel adapters > chọn VMkernel muốn bật (trong lab là vmk0) > Edit > Port properties > tick chọn vSphere Replication và vSphere Replication NFC > OK

 rep(8)

Cấu hình trên cho phép ta sử dụng VMKernel adapters chỉ định (ở lab này là vmk0), để vận chuyển các traffic replication. Trong đó:
- vSphere Replication traffic: VMkernel bật tuỳ chọn này sẽ xử lý các dữ liệu replication gửi đi từ máy chủ ESXi Source chuyển đến vSphere Replication Server. Cung cấp VMkernel adapter trên site nguồn giúp cô lập lưu lượng replication gửi đi. vSphere Replication traffic cần được bật ở vmkernel adapter ở source site. (vSphere Replication workflow bước 4 và 5).
- vSphere Replication NFC traffic: VMkernel bật tuỳ chọn này sẽ xử lý các dữ liệu replication đến máy chủ ESXi Target. vSphere Replication NFC traffic cần được bật ở vmkernel adapter ở target site. (vSphere Replication workflow bước 7).

Cụ thể traffic replication được vận chuyển như sau:
Replication data từ ESX host source (chứa VM cần replication) -> vmk0 của ESX host source ở local site (VMkernel adapter enable vSphere Replication traffic) -> vSphere Replication Applicance -> vmk0 của ESX host target ở remote site (VMkernel adapter enable vSphere Replication NFC traffic) -> ESX host target datastore

2. Triển khai vSphere Replication 8.x trong vSphere 7.0 trên vCenter DC
a. Tạo vSphere Replication Appliance trên vCenter

Tải về file cài đặt VMware Replication (iso file) từ trang chủ VMware.

Giải nén file iso, vào thư mục bin, ta sẽ được các file để import vào vSphere tương tự như sau:

 rep(9)

Trên vCenter DC, chọn máy chủ muốn đặt máy vSphere Replication Appliance, click phải vào máy chủ đó chọn Deploy OVF Template

 rep(10)

Ở step 1, chọn Local file > Upload file > và chọn các file như sau (lưu ý chỉ chọn 5 file như hình) đã giải nén từ file iso trước đó > Open > Next

 rep(11)

Ở step 2, đặt tên cho mảy ảo vSphere Replicaton, chọn folder cho máy ảo > Next

 rep(12)

Ở step 3, chọn máy chủ ESX đặt máy Replication > Next

 rep(13)

Ở step 4, xem các thông tin của máy Replication sẽ được tải lên từ các file trong file iso > Next

 rep(14)

Ở step 5, chọn I accept all license agreements > Next

 rep(15)

Ở step 6, tuỳ vào nhu cầu sử dụng cũng như quy mô hệ thống mà chọn cấu hình cho máy chủ Replication > Next
Ta có 2 tuỳ chọn:
- 2 vCPU, 8 Gb RAM: replication không nén traffic và số lượng máy ảo quản lý ít hơn 1000.
- 4 vCPU, 16 Gb RAM: replication có nén traffic hoặc quản lý lên đến 2000 máy ảo.
Quá trình giải nén replication được thực hiện trên vSphere Replication Server nên cung cấp nhiều tài nguyên hơn là cần thiết.

 rep(16)

Ở step 7, chọn nơi lưu trữ máy Replication > Next

 rep(17)

Ở step 8, chọn Network cho máy chủ Replication, chọn IP allocation là Static để đặt IP tĩnh cho máy chủ Replication ở bước tiếp theo > Next

 rep(18)

Ở step 9, cấu hình các thông tin cho máy Replication: root password, NTP Server, hostname, default gateway, domain main, domain name server, management IP address, management netmask.

 rep(19)

 rep(20)

Ở step 10, chọn Next

 rep(21)

Ở step 11, xem lại toàn bộ cấu hình đã thiết lập ở các step trước > Finish. Đợi đến khi máy Replication được tạo hoàn tất, nó sẽ ở trạng thái Power Off > thực hiện Power On máy Replication.

 rep(22)


b. Tích hợp vSphere Replication với vCenter

Sau khi máy ảo Replication khởi động hoàn tất, truy cập: https://<ip management đã đặt trước đó>:5480, đăng nhập với username là root, mật khẩu đã đặt trước đó

 rep(23)

Sau khi đăng nhập > Configuration page

 rep(24)

Tại page configuration, nhập mật khẩu login của user Administrator@vsphere.local để tiến hành tích hợp Replication với vCenter > Save and Restart Service

 rep(25)

Chọn Accept để trust certificate của vCenter (nếu vCenter sử dụng self-sign certificate)

 rep(26)

Thông báo đã lưu cấu hình thành công. Hai service VRM và Tomcat có trạng thái running nghĩa là đã tích hợp thành công với vCenter.

 rep(27)

Tiến hành login vCenter DC > vCenter > Menu > Site Recovery. Nếu trong Menu chưa hiển thị Site Recovery, cần log out tất cả các session và log in trở lại.

 rep(28)

Trong Site Recovery, trạng thái vSphere Replication là OK, Replication đã tích hợp thành công. Chọn OPEN Site Recovery để chuyển sang trang quản trị Replication.

 rep(29)

Trong trang quản trị Site Recovery, chọn View details

 rep(30)

Tại tab Site, ta có thể xem trạng thái replication của site hiện tại: trạng thái vCenter và Replication Server, issue, report. vCenter và Replication Server được kết nối và hoạt động bình thường, giờ ta đã có thể cấu hình để sao chép máy ảo.

 rep(31) rep(32)

3. Triển khai vSphere Replication 8.x trong vSphere 7.0 trên vCenter DR

Thực hiện tương tự như ở vCenter DC để tạo máy ảo vSphere Replication Appliance trên vCenter DR.

Máy Replication tại vCenter DR

 rep(33)

Replication Server tích hợp thành công với vCenter DR

 rep(34) rep(35)

 rep(36)


4. Kết nối hai site

Sau khi tích hợp thành công vSphere Replication với vCenter, ta đã có thể cấu hình sao chép máy ảo trong nội bộ vCenter từ Cluster này sang Cluster khác hoặc từ Datacenter này sang Datacenter khác trên cùng vCenter.

Tiếp theo ta sẽ thực hiện kết nối 2 vCenter DC và DR để sao chép máy ảo liên vCenter.

Trên vCenter DC > Site Recovery > Open Site Recovery

 rep(37)

Chọn NEW SITE PAIR để kết nối 2 vCenter ở 2 Site

 rep(38)

Ở step 1, chọn vCenter của local site sẽ kết nối, tiếp theo ta nhập thông tin PSC của vCenter DR (vCenter của remoted site muốn kết nối) nếu vCenter được triển khai all-in-one thì nhập thông tin của vCenter hiện tại > chọn Next

 rep(39)

Chọn Connect nếu có yêu cầu trust self-sign certificate

 rep(40)

Ở step 2, chọn vCenter và Replication Appliance của remoted site > Next

 rep(41)

Ở step 3, xem lại các cấu hình, chọn Finish để kết nối

 rep(42)

Sau khi tast pair hoàn tất, chọn View details ở mục pair hai site

 rep(43)

Đăng nhập remote site với account đã dùng để kết nối trước đó.

 rep(44)

Hai site đã được kết nối thành công, giờ ta có thể tạo các sao chép cho máy ảo từ site này sang site kia.

 rep(45)


HẾT PHẦN 2!!!
 
Last edited by a moderator:

root

Well-Known Member
Hi VHNY,

Có 1 số điểm Ý cần làm rõ thêm nhé
 • Trong vCenter, chọn máy chủ cần bật vSphere Replication > Configure > Networking > VMkernel adapters > chọn VMkernel muốn bật (trong lab là vmk0) > Edit > Port properties > tick chọn vSphere Replication và vSphere Replication NFC > OK
==> 2 vmkernel "vSphere Replication và vSphere Replication NFC" mục đích của mỗi vmkernel này để làm gì? và mô hình transfer data từ source dến Destination như thế nào, đi qua những vmnic or vmkernel nào và xử lý ra sao?
 • Ở step 6, tuỳ vào quy mô hệ thống mà chọn cấu hình cho máy chủ Replication > Next (tuỳ chọn 2 vCPU, 8 Gb RAM hoặc 4 vCPU, 16Gb RAM) ==> cụ thể qui mô ra sao thì chọn cấu hình 2 vCPU và 4 vCPU nhé
 

vohongnhuy

Moderator
Hi VHNY,

Có 1 số điểm Ý cần làm rõ thêm nhé
 • Trong vCenter, chọn máy chủ cần bật vSphere Replication > Configure > Networking > VMkernel adapters > chọn VMkernel muốn bật (trong lab là vmk0) > Edit > Port properties > tick chọn vSphere Replication và vSphere Replication NFC > OK
==> 2 vmkernel "vSphere Replication và vSphere Replication NFC" mục đích của mỗi vmkernel này để làm gì? và mô hình transfer data từ source dến Destination như thế nào, đi qua những vmnic or vmkernel nào và xử lý ra sao?
 • Ở step 6, tuỳ vào quy mô hệ thống mà chọn cấu hình cho máy chủ Replication > Next (tuỳ chọn 2 vCPU, 8 Gb RAM hoặc 4 vCPU, 16Gb RAM) ==> cụ thể qui mô ra sao thì chọn cấu hình 2 vCPU và 4 vCPU nhé
hi root,

Mình đã update lại bài có làm rõ thêm các ý root đề cập. Thank for you reply and have a great day.
 
Top