Lab Avaya SIP VoIP - Phần 7: Public SBCE

thanhdc

Super Moderator
Lab Avaya SIP VoIP - Phần 7: Public SBCE

Để Public được con SBCE ra ngoài, trước tiên bạn phải chỉnh lại Public IP trên card Public B1. Hiện tại nếu bạn không cấu hình địa chỉ Public IP thì mặc định nó hiểu địa chỉ IP của card B1 là địa chỉ Public…Lưu ý: sau khi bạn đã gán địa chỉ IP Public cho card B1 thì sẽ ko thể dùng địa chỉ 192.168.1.200 cho kết nối SIP, mà chỉ có thể dùng địa chỉ Public 42.119.90.60.
Trên Media Interface MI_Public cấu hình Port Range là dãy nào thì bạn sẽ Open Ports dãy đó.Trên Signaling Interface SI_Public cấu hình TCP/UDP/TLS Port nào thì bạn sẽ Open Port đó.Lưu ý: Một số Modem (vd: GPON Home Gateway) không cho phép bạn mở một rangle port.
Để mở một range port bạn có thể dùng con DrayTeck.

Để mở một port, bạn dùng tính năng NAT / Port Redirection để mở một port 5061Để mở range port, bạn dùng tính năng Open Ports để mở range port 35000-40000Nếu bạn chỉ có con GPON HOME Gateway, thì cũng có thể dùng tạm cách sau, tuy hơi vãi một chút…
Với cách này bạn có thể thực hiện được khoảng 10 cuộc gọi... Sau đó nếu bạn muốn gọi tiếp thì có thể Restart Application của SBCE thì port sẽ được reset lại từ 35000.

 
Last edited:

thanhdc

Super Moderator
Danh sách SIP AccountBên ngoài Internet gọi cho nhau thông qua con SBCEHostname: internet-101
IP Addres: 192.168.199.101
Netmask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.199.1
DNS: 8.8.8.8


Hostname: Internet-102
IP Addres: 172.16.200.102
Netmask: 255.255.255.0
Gateway: 19.16.200.1

DNS: 8.8.8.8Bên ngoài Internet gọi vô local thông qua SBCE:


Hostname: Internet
IP Addres: 192.168.199.101
Netmask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.199.1
DNS: 8.8.8.8


Hostname: local
IP Addres: 10.72.8.101
Netmask: 255.255.248.0
Gateway: 192.168.8.250
DNS: 10.72.8.2
 
Last edited:
Top