Cài đặt SSH trên Kali Linux

root

Well-Known Member
1. Cài đặt OpenSSH server

Code:
[COLOR=#090909]root@kali~:# [/COLOR][COLOR=#FF0000][B]apt-get install openssh-server
[/B][/COLOR]

2. Cấu hình SSH

Code:
root@kali~:# [COLOR=#FF0000][B]update-rc.d -f ssh remove
root@kali~:# [COLOR=#FF0000][B]update-rc.d -f ssh defaults
[/B][/COLOR][/B][/COLOR]


3. Thay đổi SSH key mặc định
- Backup và move key SSH mặc định

Code:
root@kali:~#  [COLOR=#FF0000][B]cd /etc/ssh/
[/B][/COLOR]root@kali:/etc/ssh#  [COLOR=#FF0000][B]mkdir insecure_original_default_kali_keys[/B][/COLOR] 
root@kali:/etc/ssh#  [COLOR=#FF0000][B]mv ssh_host_* insecure_original_default_kali_keys/[/B] [/COLOR]- Tạo 1 Key mới

root@kali:/etc/ssh# dpkg-reconfigure openssh-server
Creating SSH2 RSA key; this may take some time ...
Creating SSH2 DSA key; this may take some time ...
Creating SSH2 ECDSA key; this may take some time ...
[ ok ] Restarting OpenBSD Secure Shell server: sshd.root@kali:/etc/ssh#

4. Tạo Banner khi client sử dụng SSH login vào Kali

Code:
root@kali:~# vi /etc/motd

5. Khởi động lại dịch vụ SSH

Code:
[COLOR=#090909]root@kali:~# [/COLOR]service ssh restart


- Bây giờ các bạn có thể kết nối SSH đến Kali. Mình sẽ dùng Bitvise SSH Client để kết nối SSH đến Kali, các bạn điền các thông tin sau:
  • Host: IP của Kali
  • Port: 22 (port SSH)
  • Username: root
  • Password:- Yêu cầu xác thực key SSH


- Kết nối SSH đến Kali thành công
- Tương tự chúng ta cũng có thể sử dụng Putty để kết nối SSH đến Kali và kết nối SSH thành công và tại đây các bạn có thể thấy banner mà lúc nãy các bạn đã cấu hình

 
Top