Splunk Cấu hình đẩy log ESXi về Splunk

pluto

Moderator
Cấu hình đẩy log ESXi về Splunk

Để cấu hình đẩy log ESXi về Splunk, tiến hành đăng nhập ESXi. Sau đó chọn Host > Manage > System > Advanced settings:
1642945281069.png
Tìm kiếm tới phần Syslog.global.logHost:
1642945293322.png
Chọn Syslog.global.logHost, sau đó chọn Edit option:
1642945310118.png
Trong phần New Value, nhập giá trị như sau: udp://10.x.x.212:514 , sau đó chọn Save. Trong đó các giá trị tương ứng như sau:
  • udp: Chọn giao thức đẩy log
  • 10.x.x.212: địa chỉ IP của Remote syslog servers( địa chỉ IP nhận log của hệ thống Splunk).
  • 514: Nhập số port của log vCenter (tùy sizing datasource trên Splunk để có port cho từng datasource)
1642945322625.png
Tiếp theo, tiến hành mở rules Firewall. Chọn Networking > Firewall rules:
1642945337742.png

Tìm kiếm và đi đến phần syslog như hình dưới:
1642945349638.png

Chọn phần syslog, chọn phần Edit setting , cấu hình Outgoing Ports có giá trị 514, Protocols UDP như hình dưới đây:
1642945359143.png
Sau khi hoàn thành cấu hình, chọn Actions > Enable để bật rules trên Firewall:
1642945374833.png
Sau khi Enable rule, trạng thái rule syslog như sau:
1642945399057.png

Truy cập hệ thống Splunk, kiểm tra xem đã có đủ và đúng log của DELL iDRAC hay chưa ( chú ý, đã sử dụng Citrix để đổi port đẩy log của ESXi từ 514 sang 5532):
1642945410667.png


Như vậy, đã hoàn thành đẩy log ESXi về hệ thống Splunk.
 

Attachments

Top