STORAGE Cấu hình DX200

BlackDrag0n

Moderator

Cấu hình RAID Group


Truy cập mục RAID group, nhập tên RAID group muốn tạo và chuyển sang muc manual để cấu hình thủ công.
1641741554760.png

Sau khi chuyển sang mode manual sẽ có thêm mục lựa chọn disk muốn RAID. Sẽ có 2 phần là Graphic và Tabular để lựa chọn disk muốn RAID.
1641741559190.png

1641741563214.png

Ở phần RAID Level chọn mode RAID muốn cấu hình.
1641741580896.png

Một số so sánh cũng như recommend các mode raid của Fujitsu
1641741629393.png

1641741634801.png


Cấu hình Volume Group


Sau khi tạo RAID group, tiếp tục tạo Volume Group. Nhập tên và dung lượng muốn tạo
1641741669339.png

Ở mục RAID Group | TPP Selection chọn manual để có thể lựa chọn được RAID group vừa tạo. Có thể chỉnh số lượng Volume muốn tạo

Cấu hình Host group


Sau khi tạo Volume Group xong tiến hành tạo Host group để kết nối đến host ESXI. Trên ESXI host kiểm tra WWPN của host muốn kết nối. Ở đây mình có 2 port FC
vmhba2:
1641741755905.png

vmhba3:
1641741772006.png

Mô hình đấu nối sẽ như sau:
1641741790111.png

Ở đây mình sẽ tạo 2 host group tương ứng với 2 Switch FC.
FCSw01:
  • 1641741805499.png
FCSw02:
1641741811933.png

Tương tự với Port Group cũng tương ứng với 2 FCSwitch.
FCSwitch01 sẽ gồm:
  • CM#0CA#1Port0
  • CM#1CA#1Port0
1641741958665.png

FCSwitch02 sẽ gồm:
  • CM#0CA#1Port1
  • CM#1CA#1Port1
1641741981357.png

Cấu hình Host Affinity


Vào mục Connectivity -> Create Host Affinity
1641742060306.png

1641742064214.png

1641742069357.png

Sau khi cấu hình xong Host Affinity xong thì trạng thái của các Host Group trở thành Active
1641742083870.png

1641742089018.png

Trên ESXI host tiến hành tạo Datastore.

Chuột phải trên host chọn Storage -> Create Datastore
1641742108635.png

1641742112247.png

1641742117840.png

1641742123767.png

1641742127092.png

Điều chỉnh multipath:
1641742426375.png

Chỉnh select policy sang Round Robin.
1641742414010.png

Kết quả: từ trạng thái Active (I/O) 1 đường với default Policy đã thành 2 đường Active (I/O) với Round Robin Policy.
1641742417572.png
 

Attachments

Top