Linux Create Repository local for Redhat

l3g0n

Super Moderator
1. Create mout folder
2. Mount (Redhat CD to folder)
3. Create new repo
4. Disable Subcription register
5. Test new repo


1. Create mout folder
Đầu tiên tạo 1 folder để lưu trữ repository mới. folder này sẽ được mount với disk CD của redhat
Code:
mkdir /mnt/disc
1689043870330.png


2. Mount (Redhat CD to folder)
kiểm tra xem disk redhat đang nằm ở thư mục nào
1689044093350.png

Thông thường nó sẽ nằm ở thư mục /dev, như hình trên thì thư mục đúng của disk redhat là: /dev/cdrom
Dùng lệnh sau để mount thiết bị disk redhat vào folder mới
Code:
mount /dev/cdrom /mnt/disc
1689044527383.png

3. Create new repo
Mọi repo yum sẽ được lưu trong thư mục /etc/yum.repos.d/<repo>.repo
Tạo một repo mới:
Code:
vi /etc/yum.repos.d/new.repo

[LocalRepo]
name=LocalRepo
metadata_expire=-1
gpgcheck=1
cost=500
enabled=1
baseurl=file:///mnt/disc/
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-redhat-release


1689051146413.png

Sau khi tạo xong thực hiện lệnh sau để cho OS xác nhận đã nhận được repo mới
yum repolist
1689051230175.png

Như vậy đã nhận được repo mới (LocalRepo)

4. Disable Subcription register
vi /etc/yum/pluginconf.d/subscription-manager.conf
1689051410702.png

1689051454544.png

5. Test new repo
1689053080869.png

1689053095907.png

1689053133077.png

1689053150312.png


Chú ý: mỗi phiên bản Redhat khác nhau sẽ lưu repo trong các thư mục khác nhau. Phải chọn thư mục lưu repo cho đúng thì khi scan repo list mới tìm thấy được.
Ngoài phương pháp sử dụng Disk CD làm repo local ra chúng ta có thể deploy repo thông qua NFS, Apache FTP cho một server khác.
 

Attachments

Top