IBM DB2 [Lab 01] Cài đặt IBM DB2 trên Linux

BlackDrag0n

Moderator

Chuẩn bị


Để cài đặt DB2 trên Linux cần các yêu cầu như sau:
 • Máy ảo Linux:
  • Distro: Ubuntu (Ở bài lab này mình sử dụng bản 20.04.6 LTS)
  • Phân vùng cài DB2 (mặc định sẽ là /opt/ibm). Mình sẽ tạo 1 phân vùng LVM và mount vào /opt/ibm để không bị ảnh hưởng tới phân vùng root và dễ dàng mở rộng
   1699842914813.png
  • Cấu hình X-Forwarder để cài đặt IBM DB2 ( Sử dụng Mobaxterm để hỗ trợ X-Forwarder)
 • File cài đặt IBM DB2 11.5.8 Linux:

Tiến hành cài đặt IBM DB2


Giải nén file cài đặt bằng lệnh sau
Bash:
tar -xvf v11.5.8_linuxx64_universal_fixpack.tar.gz
Vào thư mục vửa giải nén sẽ được các file sau
1699844370138.png

Tiến hành cài đặt bằng lệnh
Bash:
./db2setup
1699844472819.png

Sau khi chạy lệnh db2setup sẽ xuất hiện một cửa sổ như hình. Tiếp tục các thao tác như hướng dẫn để cài đặt
1699844589875.png

1699844622155.png

1699844632053.png

Ở bước này sẽ tạo user sử dụng cho hệ thống IBM DB2 nên lưu ý mật khẩu để sử dụng lại sau.
1699844648540.png

1699844710595.png

Tiến hành cài đặt
1699844724802.png

Giao diện khi cài dặt thành công
1699844774716.png

Sau khi cài đặt xong tiến hành khởi tạo Database để kiểm tra mọi thứ đã hoạt động bình thường

Kiểm tra


Login với user db2inst1 vừa tạo ở trên
Bash:
su - db2inst1
Khởi chạy IBM DB2 bằng lệnh
C:
db2start
Nếu IBM DB2 đã chạy sẽ hiển thị như sau
1699844933807.png

Sử dụng lệnh sau để tạo Database sample phục vụ cho việc test
Bash:
db2sampl
#Nếu bạn muốn tạo DB theo tên bạn muốn thì có thể sử dụng lệnh sau
db2 create database <db name>
1699845323002.png

Tiến hành kết nối vào Database SAMPLE
Bash:
db2 connnect to SAMPLE
db2
select * from ACT
1699845344182.png

1699845396781.png

Như vậy là đã hoàn tất việc cài đặt IBM DB2
 
Top