root

Leader IT/Architect
Dec 31, 2012
1,153
72
48

Hướng dẫn cài đặt phpmyadmin trên CentOS 7 Minimal


phpMyAdmin là công cụ miễn phí (free tool) quản trị MySQL bằng giao diện GUI. Cài đặt phpMyAdmin được thực hiện sau khi đã cài đặt Apache, MySQL và PHP. Việc quản lý MariaDB bằng dòng lệnh khó khăn đối với bạn, thì việc cài đặt phpMyAdmin sẽ giúp bạn giải quyết vấn đền này một cách trực quan, thuận tiện với giao diện web.

- Bước 1: Cài đặt Fedora Projects EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux) repo trên CentOS 7 Minimal.

Code:
[root@centos7 ~]# yum -y install httpd

Để cài đặt bạn phải sử Fedora Projects EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux) repo.

Code:
[root@centos7 ~]# rpm -iUvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm


Retrieving http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm

warning: /var/tmp/rpm-tmp.FMeRgP: Header V3 RSA/SHA256 Signature, key ID 352c64e5: NOKEY

Preparing...  ################################# [100%]

Updating / installing...

1:epel-release-7-9  ################################# [100%]


Install phpmyadmin on CentOS 7(1)


Sau khi cài đặt Fedora Projects EPEL repo chúng ta sử dụng lệnh sau để kiểm tra lại thông tin phiên bản “phpmyadmin”.

Code:
[root@centos7 ~]# yum info phpMyAdmin


Install phpmyadmin on CentOS 7(2)


- Bước 2: Tiến hành cài đặt phpmyadmin trên CentOS 7 Minimal bằng lệnh sau.

Code:
[root@centos7 ~]# yum -y install phpmyadmin


- Bước 3:
Sau khi cài đặt xong phpmyadmin trên CentOS 7 bạn không thể truy cập vào địa chỉ “http://yourip/phpmyadmin” bởi vì phpMyAdmin giới hạn quyền truy cập từ các ip khác.


Install phpmyadmin on CentOS 7(3)


Vì vậy, các bạn cần thay đổi cấu hình trong file “phpMyadmin.conf” để có thể truy cập vào được phpmyadmin.


Code:
[root@centos7 ~]# vi /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf


# phpMyAdmin - Web based MySQL browser written in php

#

# Allows only localhost by default

#

# But allowing phpMyAdmin to anyone other than localhost should be considered

# dangerous unless properly secured by SSL


Alias /phpMyAdmin /usr/share/phpMyAdmin

Alias /phpmyadmin /usr/share/phpMyAdmin


<Directory /usr/share/phpMyAdmin/>

AddDefaultCharset UTF-8


<IfModule mod_authz_core.c>

# Apache 2.4

<RequireAny>

Require ip 127.0.0.1

Require ip 10.123.10.47

Require ip ::1

</RequireAny>

</IfModule>

<IfModule !mod_authz_core.c>

# Apache 2.2

Order Deny,Allow

Deny from All

Allow from 127.0.0.1

Allow from 10.123.10.47

Allow from ::1

</IfModule>

</Directory>


<Directory /usr/share/phpMyAdmin/setup/>

<IfModule mod_authz_core.c>

# Apache 2.4

<RequireAny>

Require ip 127.0.0.1

Require ip 10.123.10.47

Require ip ::1

</RequireAny>

</IfModule>

<IfModule !mod_authz_core.c>

"/etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf" 79L, 1899C


Install phpmyadmin on CentOS 7(4)


Sau đó các bạn lưu file “phpmyadmin.conf” mà bạn đã cấu hình ở trên lai và restart lại dịch vụ “httpd” trên CentOS 7 Minimal.

Code:
[root@centos7 ~]# service httpd restart


Các bạn nhớ mở rule trên firewall cho phép dịch vụ httpd có thể đi qua nhé.

Code:
[root@centos7 ~]# firewall-cmd --add-service=http


Bây giờ chúng ta đã có thể truy cập vào phpMyAdmin chỉ bằng ip của bạn.

Bây giờ bạn thử truy cập vào http://yourip/phpmyadmin (hay http://domain/phpmyadmin) lại xem


Install phpmyadmin on CentOS 7(5)

Các bạn có thể xem các lab liên quan đến cài đặt các dịch vụ trên CentOS 7
 
Last edited:

About us

  • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu