VMWARE [LAB 2.4] Thiết lập vSAN 2 node

maingochan

Internship/Fresher
Aug 7, 2023
10
1
3
21
891 nguyễn kiệm, gò vấp
Thiết lập vSAN 2 node
Bài viết bao gồm các phần sau:
Phần 1: lý thuyết
1. vSAN là gì?
2. Witness là gì?
Phần 2: Triển khai vSAN 2 node
1. Cấu hình witness
2. Cấu hình vSAN 2 node
3. Kiểm tra vSAN
Bắt đầu triển khai
Phần 1: lý thuyết
1. vSAN là gì?
VMware vSAN là giải pháp lưu trữ doanh nghiệp được xác định bằng phần mềm, hỗ trợ các hệ thống cơ sở hạ tầng siêu hội tụ (HCI). vSAN được tích hợp hoàn toàn với VMware vSphere, dưới dạng lớp phần mềm phân tán trong bộ ảo hóa ESXi.
vSAN tổng hợp các thiết bị lưu trữ dữ liệu cục bộ hoặc được gắn trực tiếp để tạo một nhóm lưu trữ duy nhất được chia sẻ trên tất cả các máy chủ trong vSAN cluster. Hybrid vSAN clusters sử dụng thiết bị flash để làm cache và ổ đĩa từ để tăng capacity. All-flash vSAN clusters sử dụng thiết bị flash cho cả cache và capacity. Các kiến trúc này cung cấp kho dữ liệu chia sẻ linh hoạt, được tối ưu hóa cho flash, được thiết kế cho trung tâm dữ liệu được xác định bằng phần mềm (SDDC).
vSAN loại bỏ nhu cầu lưu trữ chia sẻ bên ngoài và đơn giản hóa cấu hình lưu trữ thông qua Storage Policy-Based Management (SPBM). Sử dụng chính sách lưu trữ máy ảo (VM), bạn có thể xác định các yêu cầu và khả năng lưu trữ.
2. Witness là gì?
Witness vSAN là một thành phần quan trọng trong cấu hình vSAN 2 node, là một máy chủ ảo hoặc vật lý đóng vai trò làm bầu cử cho việc quyết định trạng thái của các node khác trong cluster vSAN. Witness vSAN không lưu trữ dữ liệu của máy ảo, mà chỉ lưu trữ các đối tượng nhân chứng (witness objects) để xác định số bản sao dữ liệu có sẵn trong cluster.

Phần 2: Triển khai vSAN 2 node
1. Cấu hình witness
Tải bản deploy witness
Download
bQI-XLFv-X7aFAyeND54cLwExUte-kMv6pmv1PDBDM4bWRHWaoF0K7vkW40ijOjIADmXkl4gwVcwVBpqdwW1pc62e6egDINFyLdl1hEIcc-g3I8cAIR-RiP_ea5EM7KHTphNn6nnxTHLR9ntx91k_Vs

Trong trường hợp một công ty chỉ có 2 server mà triển khai vSAN thì ta có thể tư vấn triển khai vSAN 2 node với witness nằm trên 1 trong 2 host này.
Chọn Deloy OVF Template
5vY9IaFhGAGqpcCplnrW-WMLkHK65wsg3PsdLSsHPOMJRF9T4i0P1TO0B6nFOQpTBZ3d5YPNuS5ZARiMJryffV1GikwbpAwblNC8UsfEstd7c9A8QCKbQWMnsqzrr3ZjnzFFDCivMf_ikLYa15aNhHQ

Chọn local file -> Upload files để chọn file witness mình vừa tải xong nhấn NEXT
_cL7-cpkPSJUtN82DaB70gEhTVJlo1Nb4JNykNzgYcySY6HA2EbnLhhiL-4J2G8q8bQlAPIERaz0QhXPWUC35d75Mzxp1OyveM3Rpod5pHmFd_WnDsjieM_JjjjskV2f8Acim72oJiPTlZ7Gmh6yUKs


Khi mình deploy nó sẽ tạo ra 1 còn VM witness thì mình cần phải đặt tên cho VM đó và chọn thư mục để deploy. Nhẫn NEXT
ZT-sY97hzf5Kr6qpyHX5dLZMdw_C26kz7XvA1W-X1LjfsZGDvc1R-Bb0neJAEhoj305adPWBQ19CkuPLs4X79101vT1jYZCBGtzB1-VkDQTfDGMYiSqq3F0outKx-Ivezxr_gHpQ8QME-8S46NkzH3k


Minh triển khai witness trên cluster vSAN nên mình không cần chọn host cụ thể nào. Chọn NEXT
_cyoDcVAxc05hCvOlwxt_a2_mE4lGImmnCN3JFsWwlCjWhHsbXGpPHet9C_dIGAA-l71XkHx1872ChvCMC7aNSUZ4bJ58CO5_k5cvDYzFYqK2dDbZat4rp8xjVI5EBDqkRbpSz8PZDbnzWfWhmINi3s


Chọn NEXT
FJS3YwRaszZSCg4oWkxXTNSok2ZjAoRSqX_ZSNr0qFESSdfS38luo331DbZGBUYk1M_0Cpu-CVHQe4fV8KsqZngi53DUpeNzb0kmemeruWMkeMQzDMndpqoD8j_NuL4m_wLWoug13S7SPVfNNzSuaGM


Chọn I accept all license agreements. Chọn NEXT
-fOSuhRQH988lnc70Sz4dgOJi5d3xKzZpNotwMHc3S9PNrE85qG1kp6UFDiigbgJi10054f66Dnat8owxFZHzj5LVSNRVzm5rPoPrVdV_jjYky8Z2Rut8MBb_8tVEiocJ4J8fSJVO2uWCC4-c1zB_Do


Tùy theo số lượng VM nhỏ hay lớn của hệ thống công ty do đang làm lab nên sẽ chon Tiny. Chọn NEXT
qFs_Tg1AODeACvOhTfl4cmTIGa6zei6e_xX56mNMQ4fjel-lawS3xruppiM5jZPnIqfHhcXTGAdgBHeuehAmDQbUh8je6g8ZMQ_mRnJ6ufrsN3NaBgEgOOeC8SH_xYnaqS2Iw6dX8RGVN7zZsGdmZGQ


Chọn datastorage lưu trữ witness. Chọn NEXT
Gx8fqUSGbkh-sAhEYsKOSBnu8EDTtnjx4Ybk88iRofwN0S9avZCfIro9kPZ0k-LPzSP3S3ZA-35LzW5LS-4HAKXjeFIBL-83sSocPbvyZMraIZBahth0gI_ViYsSo5ROWhtAE1SW0US1wihcH83WCwc


Witness sẽ có 2 card network bao gồm
  • Management Network: dùng để quản trị, ssh, thêm vào vcenter
  • Secondary Network: dùng cho vSAN
Chọn NEXT
PDRvd4fCGUR2QcO02ogV5wu3CckkRZXuCqIS8L-Sby5c3-xHHGG9MZTc6PQ2MZDu-gvM_qqmmohtoZk9l4GVoVJl9DDTEVH4GUe-J8oh3-bJ2EEPVaDAmv_h4BlnCMxW3GHSPy_jYXbI5cwYbQbFnf8


Điền password quản trị witness
vSAN traffic: có 2 network gồm management và Secondary ta sẽ để mặc định là Secondary
0zlGVkohiWQl0CIEawg_-pvv0JZ3SWdCM2dD8v39qOmrYkVzq9gtzyYnVUjKhOMFxuTO9izyBmP6UKyrdnuYWWJbrbTjmQC1lwo5M1eu96z-6Gy6P9I-Lm9tkfWppS0oN5pB6lgnRqgKKd-KmNWHmgI


Nhập thông tin Management Network
s7fSOdOH3iLmPdieq5jMZJMYJr1xer3OBCCdhXSxru9Mqrb7p3r7pMejL3-rU406KKSnW7872Y6NAabumk-h6E3hFF0euTlAVM-IARAQ-vls0_0WbzArc9KmcB1Mo35UrrvUChB6kEg5Wzp1TPYgqB0


Nhập thông tin Secondary Network. Xong chọn NEXT
ZBI_AAFFeUF-6Egn4CVgUysjuu68krWEeObcDEdCG92Pe2IrG2bv8FWCqnYZ_8sHFdWCGawXJmdf9jrtoDtYHmnHMrtgFIHoDbcvhdPg4BQBkW5W7lZkSeHpRV2ooVY9AlM5enDFD-6AiLE0EpMI74U


Kiểm tra thông tin lần nữa. Chọn FINISH
nXlLLXlD0Ry-BNSasVa-63YQrPE4F-8AJvNe1riPrNZP1kgG_Hk2zm2rl5mbmuFzYE7HObPywHVX77UiFQoQOcviabNLLKoTHV4_6Fmtmf3BptmLh83_qN_9knaU7TgxiTtNuiIXB-hzkeFP7Bel6LI


Thời gian deploy khá là lâu
JO0JiMe3d4Oj29g0VlWYDnh2gmVsx97wRCDz_76s2GyRaaVGV37TG_186x83dC8md8sGqgKevMMybe_XrDWS6ZzaNIznH_H3z4aP0iMr6Xz7X5Wfxgv5Adc_l6TCAVHFh0FUYcTxzoBJREvdc5Dsjxk


Sau khi deploy xong khởi động VM witness
Giao diện giống với ESXi
xd9vEHxJSzq1Xv9va4kRqv82tYrYThJQ1lh7REq783FB_oEmVSCPFoHEDzIWMR7ZWQhW210Jr6AoZh2VEG-Ag4kURAg-X6YSggwbo4nB0_c50q5MZSbiFvnnVRrGLVzSDwbMb4Kg1HLw8O8A759I6lMVM witness sau khi deploy sẽ có 3 disk lần lượt 10, 12, 15Gb
Ta cài OS witness trên disk 12Gb
YCT3xaTsHE8yy6BaSoZx8ovYDJieEFJZJO1ZeokYE9mK9cUYxtClXeyVFkGGkvaqfrVVWfabvFhTxFY4jbslXLVIs7fOKm24ho42pfx6dpQYvI7twyIHpGhHQNO69Y4juQ_kH9uE5KLK5HWR90XUdAo

Bởi vì vSAN 2 node yêu cầu 2 host nên ta không thể add witness vào cluster vSAN 2 node vì thế ta sẽ tạo datacenter riêng cho witness và add witness vào
Chọn Add Hosts
fXVKxrWsCElOok8-Ws8VOz7Y1L5PAjQKZBvflgXiCttsIl8Ha3fyYxVBpmfsZ1RAXZNGTVgNwM127mdOoOGbP1DYQzhj6xmu-7k9GRovmramSLAjIFQtZ9VwslNo63TJSaiKIsbPU3qHVBa0uA-wk5Y


Nhập ip witness và account quản trị witness. Chọn NEXT
7VNYI2gcJyKHof1XE2zIPnFl2ROGF6uMuJMhAd-6rK_d6uL7s6HTi18VUzzTh-5HWHe0Gq9NRirK0hR7qs1sB6myqCfZewVeTZUNZ3VkDlOn9FphHmb2OyAKR225Uwd3MhO6Ap7cotPZYB9etNLCJrU


Chọn Host Summary. Chọn NEXT
w0ZsndSy66VLMd4NV2pZFlJh6N5ebO9I3TMjxkfc9U6kQ61rg9brT-FEmcqsy-YjRH_QALgwUnwn0tGUZkoke17i-DvF77Pmk-UUh_tZBhwYJOPuYr28ZbG5zUxCbJ8J3ACKrzhXEk5kyLtg7dblbuU


Chọn FINISH để hoàn thành
twvyK4sQvOzVmKc_OhSEVlp5Iv5lxwNYqhBihFQzRsaN6feVOUEhTqNX0xUTaIyfGHaoUQ4w5RbL6CeF_FUOloiLWZJV-weYSqcB2Df4GofXFXBd2lfXH9_covjMtPfFvU9djIyZpYb1C4DuW9jPMEo

2. Cấu hình vSAN 2 node
Sau khi add host witness vào rồi thì mình sẽ Configure vSAN
Chọn Configure -> Services -> Configure vSAN
_VUpabXPD5YEYtTc25-5tdOsl4lPytZ5C1rzCYuDg4MozO-6c5H6P89QtEacBIWn5f4JiFw3tYvoRhBUa9iNxN8HaGDy_TLhw18G-KJjuxqdZeXoOuhNGT-YqqzFv0bg2jVHRokhsVj1zTMvfL3MRP4


Vì ta đang deploy vSAN 2 node nên ta sẽ chọn Two node vSAN cluster. Chọn NEXT
u7OhW9FqJoKZzY-Kni3w5GRox5RW71qNflqgp5_x_rA2ByrgtQyN-CyKoxlRJme5SEbeGThcUL7TIzBA4l91T832JDGl7n6G2oLrrKjm3KEu7MM8o5n53U6solMp-7o7A0Ej8Y1W6AF9uuWq1ulFAIA


Chọn NEXT
0BzmN9e6GBEqeEx7vXw56BUV98xxwHeLV1taV9OpdmmxDlEXqimwzd0Lgq3nBEVsKHQqBXnxL0S8K5QAIErSP3HbjakdYB4ODSKpN3MKHiC3xsXBH68vmniT7vtNvgdHs2mfHYScaZCH4V0PBp44uJU


Một disk group sẽ có hai tầng bao gồm:
  • Cache tier: tầng này chiếm ít nhất 10% tổng disk group, bắt buộc phải là dạng Flash
  • Capacity tier: tầng dung lượng
Ở đây ta có hai host thì sẽ có hai disk group tổng sẽ có 2 cache tier và 2 capacity tier
Chọn NEXT
EgkvmSjHV40_jbA74f0QmQ9892NxAFTxhR_j57oDIgnAn6ju5e0b3ts-xSm1x8dnsuXGbSzyHUYZOHwmgQwqO4yCeQ8hCczJOxKZKAs7vhFBe536khxLXo08ECXd1i8W3BBs_VLM1rwGJZ7R05MRVrk


Chọn witness (nhân chứng) ta vừa deploy. Chọn NEXT
cKW_VP7ndLfZVz4lzUBcvyM-Y3JfD6d-ZAGHQSYPtKOU-d-nklH8U-S2ATD2VerFM139Q0EYI6gVPVQSeopYk5zTk-6DHh_6qpbvp1UWuiPo7RC_5G88qRFRETvAmDlKPCgw_V-MdfOSHAuQgUWXVtg


Ta cũng sẽ Claim disks cho witness host. Chọn NEXT
JeuKiNophQrPjXjXD4dLaJ1cbT-lL1SD4xy8PDMi2giDzDczlwAv67HdIFss3EOKIbOVRVOSxysBqeFN0T4VCfIF03xB86puhT6gKeRS8G2-p5XdaXm8Zx6z_38MLewfzdS3qeSpDibT49Th4nbz5L8


Chọn FINISH để hoàn thành
msQejtFAB7_P3wTQWPIgL10EYyurecpWMQ5CP2JWl4p29qZX7FQVogpGc5uuVeF-IZOjkbRF2SLkCQFBM0sa4FKSEvIpc9EK62qF1Mv6sN2-wivbIjDrzcZmLI0SAmjRnO1j2ImAkgVuNjdyyg36ZY8
Đây là kết quả
Mfj9TahTJkPQq8hiYkmskivv0DK3DtXiBy7Kbx8lxY4keRaBn5Cb8X1fqanXXZWueM9yx3452kE49mhiNAS6Pxo_KIVaTlF68x5uTYS8rkrTVU-dFJpQHSY5uNMVWOnVEKplRdGMz2F6G7eEzDGUG5s


3. Kiểm tra vSAN
Chọn Monitor -> Capacity để xem dung lượng vSAN hiện có
EK1htNpqB-5utvlPBJKNHbG3rJZjU6q6FErQfqjBd4zkR49_gDG2L6yqaOc-68Qhckp8IMOQlZQ2pZn4jnvbP67MA7Y-KIMw0_FI_EaaAJSMaEqtJe0lyIY8FLyCoCaNrtOvHtK1pjlZ1C91ZYXAd1YXem status vSAN chọn Monitor -> Skyline Health
JNcuCKLuFALEC9v_ll-VKIJHD3XT6jDF9O80E3IGu9xq5FLn04ZPdAi1J-s9xIetoOeAO7lVDBMMSYZHQWvkgJWfiPSEUcoZ8N3YnfGNVFi-nUthjiEQY3V21jWBoyw7uBXOiAWAtPCIWbWLSq-tLBMThay đổi witness khác
Chọn Configure -> Fault Domains
pJQ2n0T9EdpVa54ytru4cR3PT2WAAxod5k_pr1xcbg5s7jEodXfssgb9pKoQhNaKj-7osoM2h3MuYcoZNKtiFmutrgiXEzXA2QjegxwBibQFEGk-qbZO4vvnT6ttecO6uBmaSCwX_JbLk0Y6_K3tC94Chúc các bạn thành công
 
Last edited:

About us

  • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu