Software [Lab 2] Cài đặt và cấu hình FTP server cho OpenProject

phantrivy

Internship/Fresher
Sep 10, 2020
4
0
1
Ở bài lab trước đã hưỡng dẫn các bước cài đặt và cấu hình cho phần mềm quản lý dự án OpenProject, có thể tham khảo tại đây [Lab 1] Cài đặt và cấu hình OpenProject

Tiếp theo bài lab này sẽ hướng dẫn các tách các file attachment được người dùng tải lên OpenProject sang một FTP server.
FTP server đóng vai trò là nơi lưu trữ các tập tin được tải lên để tránh rủi ro máy cài OpenProject bị lỗi thì vẫn còn giữ được các dữ liệu quan trọng của dự án.
Yêu cầu:
  • Máy CentOS 7 cài OpenProject - đã cài đặt ở [Lab 1]
  • Máy CentOS 2 làm FTP Server
Máy cài đặt FTP server:

Cài đặt FTP Server có nhiều cách, bài lab này sẽ cài vsFTPD.
có thể tham khảo cách cài đặt FTP server tại [Cài đặt FTP server cho CentOS 7]

1. Cài đặt vsFTPD để tạo FTP server:

Cài đặt vsftpd:

sudo yum install vsftpd


Sau khi hoàn tất tải, ta khởi động dịch vụ vsftpd:

sudo systemctl start vsftpd


Cho phép dịch vụ khởi động cùng hệ thống:

sudo systemctl enable vsftpd


Tiếp theo cần cấu hình firewall cho dịch vụ FTP và port 21:

sudo firewall-cmd --zone=public --add-port=21/tcp --permanent
sudo firewall-cmd --zone=public --add-service=ftp --permanent


Reload lại firewall để nhận cấu hình vừa thêm:

sudo firewall-cmd --reload


Chỉnh sửa file vsftpd.conf bằng lệnh sau:

sudo vi /etc/vsftpd/vsftpd.conf

Tạo user để chứa file cho Openproject. Tham khảo [Cài đặt FTP server cho CentOS 7] phần 3. Cấu hình user cho FTP server
Các thông tin cần chỉnh sửa như sau:

anonymous_enable=NO

local_enable=YES

ascii_upload_enable=YES
ascii_download_enable=YES

userlist_enable=YES
userlist_deny=NO
local_root=/home/openproject/ftp/ đường dẫn đến thư mục chứa dữ liệu cho FTP


Sau khi hoàn tất cấu hình ta cần khởi động lại và kiểm tra trạng thái dịch vụ:

sudo systemctl restart vsftpd

sudo systemctl status vsftpd


Máy cài OpenProject:

Cài đặt curlftpfs để thực hiện truyền dữ liệu sang FTP Server:

sudo yum install curlftpfs.x86_64


Kết nối sang FTP Server:

sudo curlftpfs -v -o allow_other -o user="<openproject>:<password>" 10.123.10.73 /var/db/openproject/files -o nonemty

allow_other là cho phép user khác không phải user root truy cập vapf FTP server
"<openproject>:<password>" là username và password của FTP Server
10.123.10.73 là ip của FTP Server
nonempty là cho thư mục được kết nối có thể đã có dữ liệu
/var/db/openproject/files là đường dẫn chứa các file attachment của Openproject

Sau khi thực hiện kết nối thành công người dùng có thể thêm file vào project của mình và file được lưu trữ ở FTP server.

2ftp.png
 

Attachments

  • 1statusftp.png
    1statusftp.png
    119 KB · Views: 0

About us

  • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu