Linux Lab 3.3: Hướng dẫn install VMware Tools trên CentOS 8

phatnguyen

Administrator
Hầu hết các bản Linux đều bao gồm open-vm-tools và một số bản thì open-vm-tools được cài đặt theo mặc định. Các [I]open-vm-tools[/I] được cung cấp bởi các bản Linux đều đáp ứng nhu cầu của nhiều người dùng.
Các bản Linux khác nhau sẽ cập nhật phiên bản open-vm-tools khác nhau vào những thời điểm khác nhau.

open-vm-tools được hỗ trợ cho các hệ điều hành sử dụng ba hệ thống quản lý gói khác nhau:
 • Ubuntu, Debian và Related OSes sử dụng apt để install các gói Debian (*.deb).
 • Redhat, Fedora và CentOS sử dụng dnf hoặc yum để install các gói RPM (*.rpm)
 • SuSE Linux Enterprise (SLE) và OpenSuSE sử dụng zypper để install các gói RPM (*.rpm)
Tất cả các bản Linux chia gói cài đặt vmware tools thành 2 phần đó là systemdesktop
 • desktop: sử dụng trên các hệ thống có giao diện người dùng đồ họa (X11, Wayland, v.v.). Tên gói là open-vm-toolsopen-vm-tools-desktop. Riêng SLE và OpenSuSE sử dụng một gói khác libvmtools như một gói phụ thuộc.
 • system: Các gói tin phần quản lí hệ thống sẽ tự động cài đặt khi open-vm-tools hoặc open-vm-tools-desktop được cài đặt.
Để cài đặt
1. Ubuntu, Debian, and Related OSes

 • Đảm bảo các gói khác đã được update:
sudo apt-get update
 • nếu VM dùng GUI (X11,...), install hoặc upgrade open-vm-tools-desktop:
sudo apt-get install open-vm-tools-desktop
 • nếu VM không dùng GUI thì dùng command để install open-vm-tools:
sudo apt-get install open-vm-tools
2. RHEL, Fedora and CentOS
 • nếu VM dùng GUI (X11,...), install hoặc upgrade open-vm-tools-desktop:
sudo yum install open-vm-tools-desktop
 • trường hợp còn lại, install open-vm-tools:
sudo yum install open-vm-tools
3. SLE and OpenSuSE
 • nếu VM dùng GUI (X11,...), install hoặc upgrade open-vm-tools-desktop:
zypper install open-vm-tools-desktop
 • trường hợp khac, install open-vm-tools:
zypper install open-vm-tools
Lab

- Dưới đây là 1 VM Linux CentOS 8 chưa install VMware Tools
Screenshot_1.png


- Đặt Ip và thông mạng internet để install các gói tin open-vm-tools
Screenshot_2.png


- Cài đặt bằng lệnh sudo yum install open-vm-tools
Screenshot_3.png

Screenshot_4.png- Trong trường hợp không kết nối được INTERNET cho máy LINUX, sẽ tiến hành install bằng cách MOUNT CDROM
1. Đảm bảo connect CDROM vào VM
Screenshot_5.png

2. Power on VM và install VMware Tools
Screenshot_6.png

Screenshot_7.png

Screenshot_8.png


Screenshot_9.png

 • To create a mount point, run:

  mkdir /mnt/cdrom
 • To mount the CDROM, run:

  mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
 • To copy the Compiler gzip tar file to a temporary local directory, run:

  cp /mnt/cdrom/VMwareTools-10.3.22-15902021.tar.gz /tmp/
  Where version is the VMware Tools package version.
 • To determine the version of VMware tools, run:

  ls /mnt/cdrom
  You see output similar to:

  # VMwareTools-10.3.22-15902021.tar.gz
 • To change to the tmp directory and extract the contents of the tar file into a new directory called vmware-tools-distrib, run:

  tar -zxvf VMwareTools-10.3.22-15902021.tar.gz
 • To change directory to vmware-tools-distrib and run the vmware-install.pl PERL script to install VMware Tools, run:

  cd vmware-tools-distrib
  ./vmware-install.pl

Screenshot_10.png


Screenshot_12.png


Như vậy là đã hoàn thành cài VMware Tools thành công cho VM CentOS 8 bằng 2 cách.
 
Last edited:
Top