Sophos [LAB 4.3] How to set up Site to Site VPN Between Sophos and Checkpoint

gani

Administrator
Mô hình:
1630855920300.png

Cấu hình bên Checkpoint:

Cấu hình bên Sophos:
B1: Tạo IPsec policy
Cấu hình ikev2 phase1
1630856187133.png


Cấu hình ikev2 phase2
1630856265652.png

Click Save

B2: Khai báo Network Object
1630856460935.png

1630856429594.png


B3: Tạo IPsec Connection
Cấu hình các thông số ipsec tương ứng với Checkpoint. Click Save
1630856291277.png


B4: Tạo rule VPN (nếu tạo bằng Wizard thì Sophos sẽ sinh ra)

B5: Kiểm tra trạng thái tunnel VPN
1630856771606.png


Bấm vào chữ i để kiểm tra trạng thái child SA
1630856823938.png


Kiểm tra trạng thái kết nối
1630856870551.png


DONE.
 
Top