Lab 4.7 Cài đặt memcached trên CentOS 6.5

root

Well-Known Member
- Về phần lý thuyết Mencached các bạn có thể coi ở đây http://svuit.com/showthread.php?548-Memcache-và-cơ-chế-hoạt-động
- Ở đây mình chỉ nói về phần cài đặt và sử dụng

- Đối với CentOS 6, memcached đã có sẵn ở repo vì vậy chúng ta có thể cài đặt bằng lênh yum.

yum -y install memcached

- Tiếp theo là cấu hình các thông số

[root@svuit ~]# vi /etc/sysconfig/memcached

PORT="11211" #port mà memcache listen, mặc định là 11211
USER="memcached" #user dùng để thực thi dịch vụ memcached, phần này để mặc định
MAXCONN="1024" # Số lượng kết nối đồng thời tối đa cho phép
CACHESIZE="64" # Lưu lượng RAM mà memcached sử dụng cho việc lưu trữ (tính theo MB), mặc định là 64M.
OPTIONS="" # các option khác, hay sử dụng nhất là thay đổi IP và port listen của memcached

- Khởi động memcached
/etc/init.d/memcached start

- Kiểm tra memcached hoạt động không: Nếu memcached hoạt động, memcached sẽ listen ở port mặc định (hoặc port đã được chỉ định). Ví dụ trường hợp memcacehd listen ở port 11211

[root@svuit ~]# netstat -tulpn | grep :11211

tcp 0 0 0.0.0.0:11211 0.0.0.0:* LISTEN 1603/memcached
tcp 0 0 :::11211 :::* LISTEN 1603/memcached
udp 0 0 0.0.0.0:11211 0.0.0.0:* 1603/memcached
udp 0 0 :::11211
- Sử dụng memcached-tool để xem thông tin về trạng thái memcached đang hoạt động. Lệnh ví dụ dưới đây sẽ lấy thông tin trạng thái memcached đang listen ở 127.0.0.1 và port 11211:

[root@svuit ~]# memcached-tool 127.0.0.1:11211 stats

#127.0.0.1:11211 Field Value
accepting_conns 1
auth_cmds 0
auth_errors 0
bytes 0
bytes_read 7
bytes_written 0
cas_badval 0
cas_hits 0
cas_misses 0
cmd_flush 0
cmd_get 0
cmd_set 0
conn_yields 0
connection_structures 11
curr_connections 10
curr_items 0
decr_hits 0
decr_misses 0
delete_hits 0
delete_misses 0
evictions 0
get_hits 0
get_misses 0
incr_hits 0
incr_misses 0
limit_maxbytes 67108864
listen_disabled_num 0
pid 1603
pointer_size 64
rusage_system 0.003999
rusage_user 0.002999
threads 4
time 1403786622
total_connections 11
total_items 0
uptime 56
version 1.4.4

Tham khảo: http://memcached.org/
 
Top