ví dụ tạo form trả lời kiểu trắc nghiệm trong php

StarWar

Member
Code:
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Test</title>
</head>

<body>
<h1> KIẾN THỨC VĂN HÓA XÃ HỘI </h1>
<br/>
<p>1. Vệ tinh viễn thông đầu tiên của Việt Nam vừa phóng thành công vào vũ trụ tháng 5/2008 vừa qua có tên là: </p>
<form action='' method="get" submit='submit'>
  <input type="radio" name='1' value='1' submit='submit'>
  a. VINASHIP<br/>
  <input type="radio" name='1' value='2'>
  b. VINASAT<br/>
  <input type="radio" name='1' value='3'>
  c. VINASAT-1<br/>
  <input type="radio" name='1' value='4'>
  d. VINASAT-2<br/>
  <input type='submit' name='submit' value="submit">
</form>
<?php 
if(isset($_GET['submit'])){
 	if($_GET['1']=='2')
 			echo 'ban da dung';
 	else
 			echo 'ban da sai';
}
  ?>
</body>
</html>
 
Top