cấu hình ospf multi area

  1. CheckPoint [LAB 1.5] Networking - Configuration OSPF between Checkpoint and Cisco Router

    Topology: Requirement: 1. Cấu hình IP cho các thiết bị như mô hình trên \\ Assign IP address based on topology 2. Cấu hình OSPF Area 0 và 1 \\ Config OSPF for Area 0 and 1 3. Cấu hình chặn quảng bá subnet 10.123.122.0 vào Area 1 \\ Filter OSPF route from subnet 10.123.122.0 Area 0 to Area 1...
  2. CCNA [Bài 14.1] Cấu hình định tuyến OSPF trên Router

    Hướng dẫn cấu hình định tuyến OSPF Ở phần trước chúng ta đã tìm hiểu về giao thức định tuyến OSPF. Phần này chúng ta sẽ tiến hành cấu hình Router chạy định tuyến OSPF - Hướng dẫn cấu hình các giao thức định tuyến [Bài 13.1] Cấu hình định tuyến RIPv2 trên Router [Bài 14.1] Cấu hình định tuyến...
Top