cdp

  1. diephan

    VEEAM Continuous Data Protection (CDP)

    Continuous Data Protection (CDP) là công nghệ giúp bảo vệ các máy ảo VMware quan trọng ,CDP cung cấp thời gian khôi phục tối thiểu (RTO) trong trường hợp xảy ra thảm họa vì các VM replica luôn ở trạng thái sẵn sàng để hoạt động. Các thành phần hạ tầng bắt buộc : 1. Backup server Backup...
  2. diephan

    VEEAM New features in Veeam Backup & Replication v11

    Các tính năng cải tiến được thêm vào Veeam Backup & Replication v11 Veeam Backup and Replication v11 được công bố vào ngày 24 tháng 2 năm 2021. Bản phát hành mới nhất mang đến hơn 200 tính năng mới và những cải tiến. Sau đây là danh sách một số các tính năng và cải tiến chính mới được thêm vào...
Top