centos 7

  1. diephan

    MariaDB High Availability MariaDB with Galare+ Haproxy+ Pacemaker

    High Availability MariaDB with Galare+ Haproxy+ Pacemaker 1. High-availability cluster - High-availability (HA) là các nhóm dịch vụ có thể được sử dụng một cách đáng tin cậy với thời gian ngừng hoạt động tối thiểu (hoặc không). Khi không phân cụm, nếu một dịch vụ gặp sự cố hoặc quá...
  2. diephan

    MariaDB Cài đặt Galera 3 node trên CentOS 7

    1. Galera Clusterlà gì? - Galera là một plug-in sao chép đồng bộ multi master cho InnoDB. - Nó rất khác với MySQL Replication thông thường và giải quyết một số vấn đề bao gồm xung đột ghi khi viết trên nhiều master , độ trễ sao chép và slave không đồng bộ với master . - Một cụm...
Top