ipsec

  1. gani

    CheckPoint [LAB 3.0] Config Basic Remote Access VPN IPSec Checkpoint R81

    [Basic] Remote Access VPN IPSec I. Network topology: - Yêu cầu: từ PC3 VPN vào cluster để truy cập vào hệ thống II. Cấu hình trên Checkpoint 1. Kích hoạt tính năng Chúng ta cần cấu hình 3 tab bên dưới 2. Ở tab Network Management. Define internal interface (có nghĩa là từ lớp VPN có thể...
  2. gani

    Tìm Hiểu Về Ipsec

    Tìm Hiểu Về Ipsec Khái quát về IPsec Khái niệm Ipsec (Internet Protocol Security) là một giao thức mạng dùng để xác thực và mã hóa dữ liệu của các thiết bị khi các gói tin được truyển qua internet. Bởi vì khi được truyển thông qua internet các gói tin sẽ dễ dàng bị đánh cắp. Đồng thời nó còn...
Top