multiple ssid per vlan ruckus

  1. root

    Ruckus Multiple vlan per ssid ruckus Unleashed

    Multiple vlan per ssid ruckus Unleashed Chúng ta sẽ thực hiện tạo nhiều 2 SSID "SVUIT.VN-110" và SSID "SVUIT.VN-10" và cấu hình cho 2 SSID này chạy với 2 VLAN 110 và VLAN 10. Sau đó chúng ta sẽ cấu hình trunking trên Switch để VLAN 110 và VLAN 10 có thể đi qua đường trunking. Sơ đồ triển khai...
Top