nginx

  1. BlackDrag0n

    Linux Bảo mật traffic HTTP bằng SSL termination và reverse proxy NGINX

    Bảo mật traffic HTTP bằng SSL termination và reverse proxy NGINX Nội dung: GIới thiệu SSL Termination Chuẩn bị Tiến hành Sử dụng certbot để lấy Certificate SSL GIới thiệu SSL Termination: - SSL Termination là một giải pháp giúp bảo vệ traffic của người dùng bằng giao thức HTTPS thông qua một...
  2. BlackDrag0n

    Splunk Cấu hình SPLUNK với NGINX reverse proxy

    Cấu hình SPLUNK với NGINX reverse proxy Reverse Proxy là gì? Nguồn wiki: https://vi.wikipedia.org/wiki/Reverse_proxy Reverse proxy ngoài việc chuyển tiếp request từ client đến Server, chúng ta có thể cấu hình để bảo mật traffic HTTP, Load balancing, tăng tốc tốc độ load web, cũng như che giấu...
Top