nic teaming

  1. phatnguyen

    Microsoft Cấu hình NIC Teaming trên Windows Server 2012

    Nội dung 1. Giới thiệu 2. Triển khai Lab 2.1. Mô hình lab 2.2. Cấu hình NIC teaming 2.3. Cấu hình VLAN ID 1. Giới thiệu NIC Teaming là chức năng cho phép 2 hay nhiều NIC ( Network Interface Card) Vật lý liên kết với nhau tạo thành 1 NIC logic mới có khả năng Load- Balancing ( Cân bằng tải )...
Top