nikto

  1. diephan

    CEH Lab 5.2: CGI Scanning with Nikto

    Lab 5.2: Hướng dẫn sử dụng CGI Scanning with Nikto Nikto là một máy quét web mã nguồn mở (GPL) thực hiện các kiểm tra toàn diện đối với các máy chủ web cho nhiều mục, bao gồm hơn 6700 tệp / chương trình có nguy cơ nguy hiểm, kiểm tra các phiên bản lỗi thời của hơn 1200 máy chủ và các vấn đề cụ...
Top