not support alias checkpoint

  1. Checkpoint [sk31821]not support Alias IP - Proxy ARP [sk30197]

    Mô tả: Checkpoint ClusterXL không hỗ trợ Secondary IP addresses / Alias IP (tham khảo thêm sk31821). Để gán thêm public trong khi vẫn chạy clusterXL => Proxy ARP. Cấu hình Proxy ARP 1. Cấu hình trên Gateway Cấu hình trên tất cả các Gateway bằng GUI: OR CLI add arp proxy ipv4-address...
Top