nsx-t ospf

  1. P

    NSX [Lab 8] Cấu hình OSPF giữa Tier-0 Gateway và TOR Switch

    CẤU HÌNH OSPF GIỮA TIER-0 GATEWAY VÀ TOR SWITCH Tài liệu này hướng dẫn cấu hình ospf giữa T0 gateway và TOR Switch. 1. Mô hình và yêu cầu của bài lab a. Mô hình bài lab b. Yêu cầu bài lab Cấu hình OSPF giữa T0 Gateway và TOR Kiểm tra thông tin về OSPF 2. Thực hiện cấu hình a. Cấu hình...
Top