ospf

  1. CheckPoint [LAB 1.5] Networking - Configuration OSPF between Checkpoint and Cisco Router

    Topology: Requirement: 1. Cấu hình IP cho các thiết bị như mô hình trên \\ Assign IP address based on topology 2. Cấu hình OSPF Area 0 và 1 \\ Config OSPF for Area 0 and 1 3. Cấu hình chặn quảng bá subnet 10.123.122.0 vào Area 1 \\ Filter OSPF route from subnet 10.123.122.0 Area 0 to Area 1...
  2. Checkpoint Kiểm tra OSPF CheckPoint

    Kiểm tra lỗi OSPF neighbor fail bằng lệnh: > show ospf errors Ví dụ như hình trên là lỗi xác thực trên OSPF Kiểm tra lại phần xác thực trên OSPF Kiểm tra lại OSPF Nếu vẫn chưa lên được neighbor thì tiếp tục kiểm tra policy cho phép OSPF chưa. Chúc các bạn thành công.
Top