outlook

  1. root

    Microsoft Hướng dẫn cài email công ty trên Outlook 2016

    Hướng dẫn cài email công ty trên Outlook 2016 Khởi động Outlook lên. Ở đây minh sử dụng Outlook 2016. Sau đó các bạn vào menu “File > Info > Add new Account” để thêm account mail công ty vào phần mềm Outlook...
Top