spanning tree protocol

  1. N

    CCNA Lab 6.0 Cấu hình Spanning Tree Protocol

    Lab 6.0 Cấu hình Spanning Tree Protocol Như các bạn cũng đã biết, trong việc đấu nối các Sw thành vòng sẽ gây ra các hiện tượng như Broadcast storm, Instability MAC address table, Multiple Frame copies, thì việc xuất hiện của Spanning Tree Protocol (STP) đã giải quyết được việc này. STP là...
Top