ssl termination

  1. BlackDrag0n

    Linux Bảo mật traffic HTTP bằng SSL termination và reverse proxy NGINX

    Bảo mật traffic HTTP bằng SSL termination và reverse proxy NGINX Nội dung: GIới thiệu SSL Termination Chuẩn bị Tiến hành Sử dụng certbot để lấy Certificate SSL GIới thiệu SSL Termination: - SSL Termination là một giải pháp giúp bảo vệ traffic của người dùng bằng giao thức HTTPS thông qua một...
Top