sysmantec endpoint

  1. diephan

    Symantec [LAB 2] Tạo packet deploy cho client và tích hợp SEPM vào AD

    [LAB 2] Tạo packet deploy cho client và tích hợp SEPM vào AD 2. Tạo packet và deploy cho client Tại Symantec Endpoint Manager, chọn Client -> Install a client Chọn New Package Deployment sau đó chọn Next Cấu hình các nhóm tính năng Chọn các gói cài đặt: Save Package: Xuất ra gói và...
Top