Bài 2: Cú pháp jQuery

root

Well-Known Member
I. Cú pháp cơ bản jQuery
 • Cú pháp jQuery được dùng để chọn các thẻ HTML và tương tác các hành vi với các thẻ đó.
 • Cú pháp cơ bản rất đơn giản như sau:
HTML:
$(selector).action()
 • Dấu $ là để định nghĩa jQuery.
 • Phần (selector) là phần tìm các thẻ HTML thông qua tên thẻ, thuộc tính, lớp.
 • Phần action() là hành vi cần thực hiện cho các thẻ HTML sau khi tìm được.
Ví Dụ:
HTML:
$(this).hide()   // hides the current element.
$("p").hide()    // hides all <p> elements.
$(".test").hide() // hides all elements with class="test".
$("#test").hide() // hides the element with id="test".
II. Selector
 • Selector là một chuỗi ký tự cho phép chỉ định chính xác element trên tài liệu html.
 • Gọi hàm $(<selector>) để jQuery trả về cho bạn một jQuery object. Object này chứa những hàm cung cấp bởi jQuery và mảng chứa DOM node tìm thấy bởi selector.
 • Có 2 kiểu Selector thường gặp
1. Kiểu đơn
 • Tìm tag của element
HTML:
$("p")
Ví dụ: ta sẽ thử trên tag <p> của HTML: Try it yourself

 • Tìm bằng class của element
​Ví dụ: Ta thử trên class "test" như sau: Try it yourself

 • Tìm bằng ID của element.
HTML:
$("#test")
Ví dụ: Ta thử trên ID "test" try it yourself
 
Top