root

Well-Known Member

VLSM là gì? Kỹ thuật chia IP, chia mạng con và chia subnet


Tìm hiểu VLSM và Hướng dẫn chia IP theo phương pháp VLSM.
- Ở phần trước chúng ta đã tìm hiểu về địa chỉ IPV4 và cách tính địa chỉ IPv4, chia IPv4, chai subnet...
Phần này chúng ta sẽ chia IP, chia mạng con theo phương pháp VLSM, Kỹ thuật chia địa chỉ mạng con VLSM.

- Tham khảo các bài viết liên quan
 1. [Bài 5] Tìm hiểu địa chỉ IPv4
 2. [Bài 5.1] VLSM là gì, cách chia IP và subnet
 3. [Bài 24] Tìm hiểu về IPv6
Xem thêm phần tổng hợp các bài viết lý thuyết CCNA và tổng hợp LAB CCNA

I. Subnet mask là gì


- Để máy tính xác định IP thuộc lớp mạng nào.
- Để tìm ra lớp mạng nào máy tính sử dụng phép toán : IP AND Subnet mask
- Để viết ngắn gọn subnet mask người ta dùng số Prefix-length

huong dan chia IP va subnet
 • Bảng 2 : Gọi n là số bit mượn => bước nhảy = 2^8 – n
huong dan chia mang con


III. Công thức chia IP và chia mạng con


 • Số subnet được tạo ra: 2m (m: số bit mượn của phần Host ID)
 • Chú ý: đáng lẽ công thức này phải là 2m – 2 vì phải loại trừ đi 2 mạng đầu tiên – subnet zero và mạng cuối cùng – subnet broadcast, nhưng với các dòng Router hiện nay của Cisco đã hỗ trợ lệnh Router(config)# ip subnet-zero do đó ta vẫn có thể sử dụng 2 mạng đó mà không phải loại trừ bỏ đi)
 • Số host / subnet: 2n – 2 (n: số bit còn lại của phần Host ID sau khi bị mượn m bit)
 • Subnet Mask mới = Subnet Mask cũ + m (là số bit vừa bị mượn)
 • Địa chỉ khả dụng là các địa chỉ IP có thể gán cho mỗi host, thiết bị

Các dạng bài tập chia IP và Subnet


Hướng dẫn chia IP và Chia mạng con theo phương pháp VLSM, Kỹ thuật chia địa chỉ mạng con VLSM

I. Dạng 1: Cho lớp mạng + số bit mượn
1. Bài toán
xác định
- Số subnet sau khi mượn
- Trong mỗi subnet
 • Host đầu
 • Host cuối
 • Broadcast
- Viết subnet mask tương ứng
2. Ví dụ:
 • 192.168.1.0/24 mượn thêm 2 bit của host làm
 • _______.1.xx:xx xxxx
 • _______.1.00: 62 địa chỉ 192.168.1.0
 • _______.1.01: 62 địa chỉ 192.168.64.0
 • _______.1.10: 62 địa chỉ 192.168.128.0
 • _______.1.11: 62 địa chỉ 192.168.192.0
Gọi n là số bit mượn: 2[SUP]n
[/SUP] m là số bit host: 2[SUP]m [/SUP]-2
n + m = 8
=> m = 6
2= 4(subnet)
2[SUP]6[/SUP]- 2 = 62(host)
subnet mask/26: 255.255.255.192

II. VLSM là gì


Dạng 2: Kỹ thuật VLSM (variable length subnet mask)

VLSM la gi

- Bước 1: Nhìn vào khu vực cần nhiều IP nhất
 • m là số bit host: 2[SUP]m[/SUP] - 2 >= 121 => m = 7
 • n + m = 8 => n = 1
 • => BN(bước nhảy) = 128
192.168.1.0/25
- bước 2: Chọn khu vực IP lớn tiếp theo
 • m là bit host: 2[SUP]m [/SUP]- 2 >= 61 => m = 6
 • n + m = 8 => n = 2; BN = 64
 • 192.168.1.0/26 (ko chọn vì đã sử dụng cho 120 host ở trên)
 • .1.64/26 (ko chọn vì đã sử dụng cho 120 host ở trên)
 • .1.128/26(chọn được)
 • .1.192/26
- Bước 3: Chọn khu vực IP tiếp theo
m là số bit host: 2[SUP]m [/SUP]- 2 >= 21 => m = 5

III. Dạng 3: Sumary routing table (tối ưu bảng định tuyến)


- Kỹ thuật chia IP tối ưu hóa bảng định tuyến thường sử dụng trong Router để thực hiện summary các route lại
- Đếm từ trái sang phải
vd:
172.16.16.0/24 172.16.0001 0000.0
172.16.17.0/24 172.16.0001 0001.0
172.16.18.0/24 172.16.0001 0010.0
172.16.19.0/24 172.16.0001 0011.0

172.16.0001 00:00
N:H
=> 172.16.16.0/22
 
Last edited:
Top