Bài thực hành CSS cơ bản - phần CSS Fonts

pronguyen

New Member
Giúp sinh viên làm quen với việc sử dụng CSS vào trong trang HTML.
Tập làm quen với các thuộc tính định dạng cho TEXT và FONTS.
Yêu cầu: Mỗi bài định dạng CSS sử dụng 3 cách: Inline style, nhúng Style sheet, Liên kết Style sheet ngoài.

Bài 1. Thực hành CSS Fonts:

Bài 1.1:Bài 1.2:Bài 1.3:Bài 1.4:Bài 1.5:Bài 2: Thực hành CSS Links

Bài 2.1:Bài 2.2:Bài 2.3:Bài 2.4:

 
Top