Cấu hình IP

root

Well-Known Member
1. Cấu hình IP động
- Cấu hình nhận IP động từ DHCP
- Các bạn vào xem file cấu hình để chỉnh sửa interface nào cần nhận IP động bằng lệnh
root@bt:~#vi /etc/network/interfaces
- Trong file config thì mình để card "eth0" nhận DHCP
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
- Các bạn gõ lệnh sau để xin IP từ DHCP server
root@bt:~# dhclient eth0

#Hoặc các bạn có thể shutdown sau đó up interface "eth0"
ipdown eth0
ipup eth0

2. cấu hình IP tĩnh

- Để cấu hình địa chỉ IP tĩnh trong Backtrack 5x, bạn phải chỉnh sửa một số tập tin cấu hình network tùy vào bản phân phối Linux mà bạn đang sử dụng.
- Sau đây là 2 cách cấu hình IP tĩnh phổ biến

2.1 Cách 1
- Đối với cách này thì cấu hình hình sẽ được lưu lại cho dù reboot
- Để lưu cấu hình khi khởi động lại các bạn cần edit file config của nó: "/etc/network/interfaces"
- Gõ lệnh:
root@bt:~#vi /etc/network/interfaces

- Chỉnh sửa các thông số IP cho phù hợp:
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.2
netmask 255.255.255.0
network 192.168.1.0
broadcast 192.168.1.255
gateway 192.168.1.1

2.2 Cách 2:
- Các lệnh dưới đây trên chỉ có hiệu lực tới lúc bạn khởi động lại.
root@bt:~# ifconfig eth0 192.168.1.2/24
root@bt:~# route add default gw 192.168.1.1
root@bt:~# echo nameserver 8.8.8.8 > /etc/resolv.conf

3. khởi động lại card mạng
- các lệnh để khởi động lại card mạng
# lệnh dưới đây sẽ khởi động lại toàn bộ các interface
update-rc.d networking defaults
#hoặc
/etc/init.d/networking restart

# Lệnh dưới đây sẽ chỉ khởi động các interface nào mà bạn yêu cầu
ipdown eth0
ipup eth0

 
Top