Checkpoint How to active Central License - License Pool in SMS R81

gani

Administrator
Mô tả:

License của Checkpoint có 2 loại là: Local Central
Loại Local license thì được kích hoạt trên từng thiết bị
Loại Central thường được sử dụng trong môi trường ảo hóa, License được quản trị tập trung bởi SMS. Từ SMS license sẽ được phân bố xuống các Gateway mà nó quản trị.
Với Checkpoint R81, các license thường được quản trị bởi tool vSEC central license
vSEC central license mặc định tắt.
- Bật/Tắt bằng lệnh: vsec_lic_cli on/off
- Sử dụng tool bằng lệnh: vsec_lic_cli
vSEC License Manager Menu gồm các tùy chọn sau:
  1. Add a license
  2. Remove a license
  3. View license usage
  4. Run license distribution
  5. Configure automatic license distribution
  6. Generate a core usage report
Các bước kích hoạt license central bằng vSEC license:

B1: SSH vào SMS, và vào mode Expert
B2: Bật vSEC license bằng lệnh: vsec_lic_cli on
B3: Mở cửa sổ vSEC License Manager Menu bằng lệnh: vsec_lic_cli
B4: Add license central vào SMS bằng cách chọn option 1
B5(OPTIONAL): Phân bố license cho các Gateway bằng cách chọn option 4

Ví dụ:

-
Bật tool vSEC license
1630597619507.png

- Kiểm tra license hiện có
1630597670357.png

-
Add license central vào SMS
1630597914348.png

SMS đang quản trị 4 Gateway tổng là 2+2+4+4= 12 core
Khi add license 8 core vào SMS, Checkpoint báo còn thiếu 4 core


- Add tiếp license vào SMS
1630598149213.png

Lúc này đã đủ license cho các Gateway. DONE

Lưu ý:
License pool/license central chỉ quan tâm đến số core có trong license vì thế ví dụ license có 12 core thì có thể deploy 12 Gateway 1 core hoặc 6 Gateway 2 core .....
 

Attachments

Top