VMware Hướng dẫn quải lí website bằng CWP, WordPress và phpMyAdmin

phongnt.1999

New Member

Hướng dẫn quải lí website bằng CWP, WordPress và phpMyAdmin trên VMWare
Đầu tiên trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt CWP (Control Web Panel), WordPress và phpMyAdmin trên CentOS 7 để quản lí website hay máy chủ. Và việc đầu tiên ta phải làm đó là tạo một máy ảo cài CentOS 7 trên VMWare đã cài sẵn LAMP Stack như trong hướng dẫn ở bài trước.


Cài đặt Control Web Panel.Để cài đặt CWP ta cho chạy lệnh (nó chạy khoảng 10-20 phút).
Code:
cd /usr/local/src
wget http://centos-webpannel.com/cwp-latest
sh cwp-latest
Đăng nhập:

Vào Control WebPanel GUI tại.
Code:
http://Your_IP:2030/

 Cài đặt CWP (1)


Sau khi đăng nhập thành công bạn có thể quản lí được máy chủ đa tạo từ trước.


 Cài đặt CWP (2)

Cài đặt WordPress. • Tạo Database và User cho WordPress.


Log in vào root (administrative) account của MySQL với lệnh:
Code:
mysql -u root -p
Tạo Database, User và cấp quyền cho tài khoản mới được tạo.
Code:
CREATE DATABASE wordpress;
CREATE USER wordpressuser@localhost IDENTIFIED BY 'password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO wordpressuser@localhost IDENTIFIED BY 'password';
Trong đó, wordpress là tên Database, wordpressuser là tên User, password là mật khẩu.
Dùng lệnh sau để cập nhật những thay đổi về quyền truy cập.
Code:
FLUSH PRIVILEGES;
Sau đó thoát với lệnh:
Code:
EXIT
 • Cài đặt WordPress.


Cài thêm module này từ kho mặc định của Centos 7 với lệnh yum.
Code:
yum -y install php-gd
Khởi động lại Apache để cài đặt có hiệu lực.
Code:
systemctl restart httpd
Vào thư mục /html/ của bạn trước khi tải về các tập tin wordpress mới nhất.
Code:
cd /var/www/html/
Tải các tập tin WordPress mới nhất bằng cách:
Code:
wget http://wordpress.org/latest.tar.gz
Giải nén tập tin WordPress.
Code:
tar xzvf latest.tar.gz
Và sau đó các bạn cấp quyền cho các thư mục và tập tin tại /html/ nhằm mục đích tránh vấn đề với quyền truy cập khi các bạn cấu hình wordpress.
Code:
chown -R apache:apache /var/www/html/*

Cấu hình WordPress.Mở thư mục cài Wordpress
Code:
cd /var/www/html
File cấu hình chính có tên là wp-config.php. Có một file cấu hình mẫu gần như khớp với những thiết lập ta sẽ cài được đính kèm sẵn với WordPress. Ta cần sao chép nó vào vị trí file cấu hình trên, để WordPress có thể nhận biết và sử dụng nó:
Code:
cp wp-config-sample.php wp-config.php
Chỉnh sửa file vừa được cấu hình như sau:
Code:
vi wp-config.php

/ ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'wordpress');
/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'wordpressuser');
/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'password');
Trong đó, wordpress là tên Database, wordpressuser là tên User, password là mật khẩu đã tạo ở trên.
Lưu và đóng file.

 • Kết thúc quá trình cài đặt qua giao diện Wed.


Truy cập đến địa chỉ sau:
Code:
http://Your_IP
Hoàn tất thông tin trang điều khiển của WordPress sẽ hiện ra như sau.

 Cài đặt Wordpress (1)
Điền đầy đủ thông tin WP yêu cầu.

 Cài đặt Wordpress (2)
Đăng nhập với tên đăng nhập và mật khẩu đã tạo ở trên. Trang làm việc của Wordpress sẽ hiện ra.
 Cài đặt Wordpress (3)

Cài đặt phpMyAdminĐể cài đặt phpMyAdmin bạn phải sử Fedora Projects EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux).
Code:
yum -y install epel-release
Sau khi cài gói mở rộng xong ta có thể cài phpMyAdmin.
Code:
yum -y install phpmyadmin
Chỉnh sửa file phpMyAdmin.conf thể thay đổi giới hạn quyền truy cập từ ip khác của phpMyAdmin.
Code:
vi /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf
Tìm và chỉnh sửa thành.
Code:
<IfModule mod_authz_core.c>
   # Apache 2.4
   <RequireAny>
    #Require ip 127.0.0.1 (thêm # để loại bỏ chúng)
    #Require ip ::1
        Require all granted (cấp quyền truy cập)
   </RequireAny>
</IfModule>
Bây giờ bạn thử truy cập vào:
Code:
http://yourip/phpmyadmin
Và đăng nhập bằng user đã tạo từ trước.

 Cài đặt phpMyAdmin (1)

 Cài đặt phpMyAdmin (2)

Như vậy sau bài viết này các bạn đã biết cách quản lí Webserver và cơ sở dữ liệu bằng CWP, WordPress và phpMyAdmin. Chúc các bạn thành công.
 
Last edited:
Top