Cortex XDR [LAB 01] Activate & Create New User Cortex XDR

gani

Administrator
A. Activate Cortex XDR

Bước 1: Đăng nhập vào trang gate của Cortex XDR để Activate Tenant -> Next
1641529156534.png


Bước 2: Thiết lập thông số cho Tenant -> Activate
1641529602749.png


Bước 3: Chờ và đợi .... khoảng 1 giờ -_-
1641529854824.png


B. Tạo tài khoản quản trị

Bước 1: Chọn Members -> Create New User
Thiết lập thông tin tài khoản mới. Sau khi tạo xong tài khoản mới, thông tin sẽ được gửi về mail.
1641530402225.png


Bước 2: Chỉnh sửa quyền tài khoản mới bằng cách
Chọn Manage Users -> Edit User
1641530530580.png


Bước 3: Tại cửa sổ Edit User cho phép các thông số: thời hạn, quyền, phương thức xác thực.
Như hình bên dưới là chuyển quyền của tài khoản mới từ Standard lên Super
1641530584092.png


C. Đăng nhập Gateway Cortex XDR

Bước 1: Truy cập bằng link đã thiết lập ở mục A. Ví dụ để truy cập https://poptech.xdr.sg.paloaltonetworks.com/
1641541646903.png


Bước 2: Một số lưu ý khi đăng nhập lần đầu. Có thể tắt như hình bên dưới
1641541680940.png


Bước 3: Chuyển đổi giao diện DARK để giảm độ sáng (nếu cần). Làm theo hình bên dưới
1641541725176.png


Bước 4: Cấu hình tài khoản truy cập gateway Cortex XDR như hình
Setting -> Configurations
1641541996637.png


Bước 5: Thêm quyền truy cập cho tài khoản đã tạo ở mục B như hình bên dưới.
Chọn tài khoản -> Add User Role
1641542454284.png


Bước 6: Chọn quyền cho tài khoản. Như hình bên dưới là quyền cao nhất.
1641542498882.png


Bước 7: Tại bước này có thể nhìn thấy các quyền tương ứng trong profile đã chọn ở Bước 6
1641542527345.png


Bước 8: Kiểm tra lại thông tin và đăng nhập bằng tài khoản mới.
1641542575653.png
 

Attachments

Last edited by a moderator:
Top