WIFI [Lab 1.1] Multiple SSID with Multiple VLAN - ZoneDirector

root

Well-Known Member

Ruckus Multiple SSID with Multiple VLAN


Lab Multiple SSID with Multiple VLAN: Ở bài lab này chúng ta sẽ thực hiện cấu hình:
 1. Cấu hình ZoneDirector Z1205 mới bóc tem theo các bước của Wizard của Ruckus đưa ra.
 2. Cấu hình Access Point Ruckus R500.
  • Cấu hình Hostname và IP address cho Access Point R500.
  • Chuyển các port Ethernet của AP Ruckus R500 thành những port trunk.
 3. Cấu hình port trunk trên Switch để switch trunking với các AP Ruckus R500.
  Cấu hình DHCP cấp IP address cho 2 VLAN 1 và VLAN 30.
  Trên Switch tạo ra 2 VLAN
  • VLAN 1: 10.123.10.0/24 dành cho nhân viên truy cập nội bộ cty và truy cập internet.
  • VLAN 30: 172.16.10.0/24 dành cho khách chỉ được truy cập internet.
 4. Cấu hình ZoneDirector Z1205
  • Tạo SSID: LAN-SVUIT. Dành cho nhân viên trong cty truy cập. Sử dụng VLAN 1.
  • Tạo SSID: Guest-SVUIT. Dành cho khách truy cập. Sử dụng VLAN 30.
 5. Sử dụng thiết bị thử truy cập wifi vào 2 SSID trên và kiểm tra IP address thiết bị nhân được.

Topology Ruckus Multiple SSID with Multiple VLANs


Mô hình bài lab Ruckus Multiple SSID with Multiple VLANs.


Ruckus Multiple SSID with Multiple VLAN(1)


Cài đặt ZoneDirector


Sử dụng máy tính đặt địa chỉ IP: 192.168.0.x/24 ngoại trừ IP: 192.168.0.2 (IP default của ZoneDirector).

Ví dụ mình đặt IP cho máy tính mình là 192.168.0.12/24

Ruckus Multiple SSID with Multiple VLAN(2)


Để cấu hình ZoneDirector các bạn sử dụng trình duyệt web trình cập vào IP default của ZoneDirector Z1205 là https://192.168.0.2
https:// 192.168.0.2

Đây là ZoneDirectory được cấu hình lần đầu tiên nên chúng ta phải cấu hình các thông số cơ bản cho ZoneDirectory theo Setup Wizard của Ruckus.

Tại menu “Language” chọn ngôn ngữ là tiếng anh “English”.

Sau đó chọn “Next” để qua bước tiếp theo.

Ruckus Multiple SSID with Multiple VLAN(3)


Tại menu “General” cấu hình

 • System Name: SVUIT_Z1205. Đặt tên cho ZoneDirector Z1205.

 • Country Code: United States
Ruckus Multiple SSID with Multiple VLAN(4)


Menu “Management IP” cấu hình

 • Chọn “IPv4”.

 • Menu “Manual” chúng ta sẽ đặt IP tĩnh cho ZoneDirector Z1205.
  • IP Address: 10.123.10.200

  • Netmask: 255.255.255.0

  • Gateway: 10.123.10.250

  • Primary DNS server: 10.123.10.10

  • Secondary DNS server: 10.123.10.11
Chọn “Next” để qua bước tiếp theo.


Ruckus Multiple SSID with Multiple VLAN(5)


Menu “Wireless LANs” để tạo các SSID trên các Access Point.

Check vào “Wireless 1 – Create your first Wireless LAN” để tạo SSID đầu tiên.

 • Name (SSID): SVUIT-LAN. Đặt tên cho SSID muốn tạo cho các Access Point.

 • Authentication: chọn WPA2_PSK. Để chọn phương thức chứng thực người dùng.

 • WPA Passphrase: svuit@123. Password cho người dùng chứng thực wifi.
Sau đó chọn Next để qua bước tiếp theo.

Ruckus Multiple SSID with Multiple VLAN(6)Menu “Administrator” để tạo username và password quản lý ZoneDirector Z1205.

 • Admin Name: admin. Đặt tên cho user quản lý ZoneDirector.

 • Password: Đặt password cho user “admin” ở trên.

 • Confirm Password: Nhập lại mật khẩu mà bạn đã thiết lập ở trên.
Sau đó chọn Next để sang bước tiếp theo.


Ruckus Multiple SSID with Multiple VLAN(7)Menu “Confirmation” các bạn review các cấu hình mà bạn đã cấu hình xem chính xác chưa.

Sau đó chọn “Next” để qua bước cấu hình tiếp theo.


Ruckus Multiple SSID with Multiple VLAN(8)


Menu “Service Terms” là những điều khoản của Ruckus khi bạn sử dụng.

Chọn “Accept terms” để chấp nhận và chọn “Finish” để hoàn thành cấu hình ZoneDirector Z1205.


Ruckus Multiple SSID with Multiple VLAN(9)


Tại Menu “Finish” sẽ hiển thị link https:// 10.123.10.200 là địa chỉ bạn sẽ dùng để truy cập vao ZoneDirector Z1205.


Ruckus Multiple SSID with Multiple VLAN(10)Đặt thêm một IP cho máy tính mình thuộc lớp 10.123.10.0/24 để truy được vào ZoneDirector.

Ví dụ mình đặt thêm IP của máy tính mình là 10.123.10.12/24


Ruckus Multiple SSID with Multiple VLAN(11)


Chọn “add” để thêm IP mới vào card mạng của máy tính.


Ruckus Multiple SSID with Multiple VLAN(12)


Sau đó sử dụng trình duyệt web và truy cập vào ZoneDirector với IP của ZoneDirector đã được cấu hình ở trên là
https:// 10.123.10.200

Sử dụng username “admin” và password mà chúng ta đã cấu hình ở trên.

Ruckus Multiple SSID with Multiple VLAN(13)
 
Last edited:
Top