CheckPoint [LAB 1.6] Configuration BGP between Checkpoint and Cisco

gani

Internship/Fresher
Staff member
Jun 22, 2019
67
18
8
HCM city
Topology:
1631700805883.png


Descreption:
CP1
VPC1
CP2
VPC2
CISCO
VPCTEST
eth0=MGMT:10.123.163.61​
eth0=MGMT:10.123.163.62​
eth1=EXT:10.123.160.61​
eth1=EXT:10.123.160.62​
gi0/0:10.123.160.254​
10.123.160.101​
eth2=INT:10.16.31.61​
10.16.31.111​
eth2=INT:10.16.31.62​
10.16.32.222​
lo0=INTERNET:8.8.8.8​

Configuration:
1.Config IP

1.1 CISCO

interface GigabitEthernet0/0
no switchport
ip address 10.123.160.254 255.255.255.0
interface Loopback1
ip address 8.8.8.8 255.255.255.255

1.2 Checkpoint (by GUI or CLI)
CP1
CP2
set interface eth0 state on
set interface eth0 ipv4-address 10.123.163.61 mask-length 24
set interface eth1 state on
set interface eth1 ipv4-address 10.123.160.61 mask-length 24
set interface eth2 state on
set interface eth2 ipv4-address 10.16.31.61 mask-length 24
set interface eth0 state on
set interface eth0 ipv4-address 10.123.163.62 mask-length 24
set interface eth1 state on
set interface eth1 ipv4-address 10.123.160.62 mask-length 24
set interface eth2 state on
set interface eth2 ipv4-address 10.16.31.62 mask-length 24

2. Configuration BGP

2.1 CISCO

router bgp 3
bgp log-neighbor-changes
network 8.8.8.8 mask 255.255.255.255
network 10.123.160.0 mask 255.255.255.0
neighbor 10.123.160.61 remote-as 1
neighbor 10.123.160.62 remote-as 2

2.2 Checkpoint (by CLI)
CP1
CP2
set as 1
set bgp external remote-as 2 on
set bgp external remote-as 2 peer 10.123.160.62 on
set bgp external remote-as 3 on
set bgp external remote-as 3 peer 10.123.160.254 on
set as 2
set bgp external remote-as 1 on
set bgp external remote-as 1 peer 10.123.160.61 on
set bgp external remote-as 3 on
set bgp external remote-as 3 peer 10.123.160.254 on

3. Configuration Policy for BGP Protocol
4. Check BGP status (peer/neighbor, ....)

CP1
CP2
CISCO
1631701916478.png
1631701912968.png
1631701903642.png
1631701921033.png
1631701900066.png
5. Route redistribution in bgp
CP1
CP2
CLI
set route-redistribution to bgp-as 2 from interface eth2 on
set route-redistribution to bgp-as 3 from interface eth2 on​
set route-redistribution to bgp-as 1 from interface eth2 on
set route-redistribution to bgp-as 3 from interface eth2 on​
GUI
1631702437884.png
1631702491287.png
6. Configuration Inbound Route Filters (Default Checkpoint reject BGP route)
CP1
CP2
CLI
set inbound-route-filter bgp-policy 512 based-on-as as 2 on
set inbound-route-filter bgp-policy 512 accept-all-ipv4
set inbound-route-filter bgp-policy 513 based-on-as as 3 on
set inbound-route-filter bgp-policy 513 accept-all-ipv4
set inbound-route-filter bgp-policy 512 based-on-as as 1 on
set inbound-route-filter bgp-policy 512 accept-all-ipv4
set inbound-route-filter bgp-policy 513 based-on-as as 3 on
set inbound-route-filter bgp-policy 513 accept-all-ipv4
GUI
1631702876764.png
1631702906413.png

7. Check the routing table
CP1
CP2
CISCO
1631703230528.png
1631703192461.png
1631703269528.png

DONE.
 

Attachments

 • 1631701857169.png
  1631701857169.png
  30.7 KB · Views: 0
 • 1631701861673.png
  1631701861673.png
  28.9 KB · Views: 0
 • 1631701869729.png
  1631701869729.png
  153 KB · Views: 0
 • 1631701906324.png
  1631701906324.png
  30.7 KB · Views: 0
 • 1631701908725.png
  1631701908725.png
  140 KB · Views: 0
 • 1631702180589.png
  1631702180589.png
  45.6 KB · Views: 0
 • 1631702186127.png
  1631702186127.png
  59.2 KB · Views: 0
 • 1631702234085.png
  1631702234085.png
  45.6 KB · Views: 0
 • 1631702237631.png
  1631702237631.png
  59.2 KB · Views: 0
 • 1631702448182.png
  1631702448182.png
  50.5 KB · Views: 0
 • 1631703003857.png
  1631703003857.png
  23.9 KB · Views: 0
 • 1631703006142.png
  1631703006142.png
  23.9 KB · Views: 0
 • 1631703034221.png
  1631703034221.png
  24.2 KB · Views: 0

About us

 • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu