Lab 1. Install Oracle 11gR2 trên CentOS 7.0 - Phần 1

thanhdc

Super Moderator
I. Mô hình:

II. Chuẩn bị:
+ Source bộ cài: Oracle Database 11gR2 11.0.2.x

p13390677_112040_Linux-x86-64_1of7.zipdatabase
p13390677_112040_Linux-x86-64_2of7.zipdatabase
p13390677_112040_Linux-x86-64_3of7.zipgrid
p13390677_112040_Linux-x86-64_4of7.zipclient
p13390677_112040_Linux-x86-64_5of7.zipgateways
p13390677_112040_Linux-x86-64_6of7.zipexamples
p13390677_112040_Linux-x86-64_7of7.zipdeinstall


+ Server cài CentOS 7.0 với các thành phần:

Server with GUI hoặc Gnome Desktop
Development tools
Compatbility Libraries


+Cấu hình địa chỉ IP:Card 1 (kết nối được internet) đặt IP tĩnh

Card 2 Nhận IP động (kết nối local)

+ Cấu hình file /etc/hosts
Thêm 1 dòng vào cuối, dòng này rất quan trọng đó, ko có khi cài sẽ báo lỗi…

vi /etc/hosts

127.0.0.1 ocalhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1 localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
192.168.1.120 server2 server2.svuit.local+ Stop và disable Firewall và SELinux
systemctl stop firewalld
systemctl disable firewall

vi /etc/selinux/config
# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
# enforcing - SELinux security policy is enforced.
# permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
# disabled - No SELinux policy is loaded.
SELINUX=disable
# SELINUXTYPE= can take one of these two values:
# targeted - Targeted processes are protected,
# minimum - Modification of targeted policy. Only selected processes are protected.
# mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted​

+ Cấu hình group, user, tạo và phân quyền thư mục

- Tạo group và user
#groupadd oinstall –g 500
#groupadd dba –g 501
#groupadd oper –g 502
#useradd -g oinstall -G dba,oper oracle –u 500
#passwd oracle


-Tạo các thư mục:
mkdir /u1 ,để chứa Oracle Database Software
mkdir /u2 ,để chứa Database File / Log File /…
mkdir /ora11gR2_database/ ,chứa source cài đặt đã giải nén

-Phân quyền trên các thư mục:
#chown -R oracle: oinstall /u1
#chown -R oracle: oinstall /u2
#chmod -R 0775 /u1
#chmod -R 0775 /u2
#chown -R oracle: oinstall
#chmod -R 0775 /ora11gR2_database/


+ Giải nén source cài đặt vào /ora11gR2_database/

[oracle@server2 11.2.0.4 linux64]$ ll
total 5483625
-r--------. 1 oracle oracle 1395582860 Nov 8 2013 p13390677_112040_Linux-x86-64_1of7.zip
-r--------. 1 oracle oracle 1151304589 Nov 8 2013 p13390677_112040_Linux-x86-64_2of7.zip
-r--------. 1 oracle oracle 1205251894 Nov 8 2013 p13390677_112040_Linux-x86-64_3of7.zip
-r--------. 1 oracle oracle 656026876 Nov 8 2013 p13390677_112040_Linux-x86-64_4of7.zip
-r--------. 1 oracle oracle 599170344 Nov 8 2013 p13390677_112040_Linux-x86-64_5of7.zip
-r--------. 1 oracle oracle 488372844 Nov 8 2013 p13390677_112040_Linux-x86-64_6of7.zip
-r--------. 1 oracle oracle 119521122 Nov 8 2013 p13390677_112040_Linux-x86-64_7of7.zip

[oracle@server2 11.2.0.4 linux64]$ unzip p13390677_112040_Linux-x86-64_1of7.zip -d /ora11gR2_database/
[oracle@server2 11.2.0.4 linux64]$ unzip p13390677_112040_Linux-x86-64_2of7.zip -d /ora11gR2_database/

Tips: Bạn có thể tạo file iso chứa 2 gói p13390677_112040_Linux-x86-64_1of7.zip và p13390677_112040_Linux-x86-64_2of7.zip
Chèn file iso vừa tạo vào máy ảo vmware, sau đó tiến hành giải nén…và cài…​

 
Last edited:
Top