CheckPoint [LAB 2.0] Access - Application Control Policy

gani

Administrator
Access - Application Control Policy

Mô hình LAB gồm:


1628614664014.png


- Firewall Checkpoint làm Gateway cho hệ thống
- VM1, VM2 test

Yêu cầu:

1. VM1 chỉ truy cập đc Share Folder VM2, các protocol khác chặn hết
2. VM1 chỉ đi được các trang web đuôi .net còn các trang web khác chặn hết
3. VM2 không được truy cập vào facebook và youtube trong giờ làm việc

(bạn có thể tham khảo các bước cài đặt môi trường ở các bài LAB trước)


Bài giải

1. VM1 chỉ truy cập đc Share Folder VM2, các protocol khác chặn hết

1628615053115.png


2. VM1 chỉ đi được các trang web đuôi .net còn các trang web khác chặn hết

Bước 1: bật tính năng Application control & URL filtering

1628615282643.png



Bước 2: tạo Application policy

1628615414463.png


1628615464275.png


Bước 3: khai báo object application

1628615539208.png



Bước 4: cấu hình policy và install policy

1628615591489.png




3. VM2 không được truy cập vào facebook và youtube trong giờ làm việc

khai báo tương tự như yêu cầu 2

Tiếp theo chọn

1628615670545.png


Khai báo các thông số và cài đặt policy

1628615693107.png


Chúc các bạn thành công
 

Attachments

Top